Aktualności

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy. Edycja II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zakończył realizację Projektu „Teraz seniorzy. Edycja II”, zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Projekt był kontynuowany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez seniorów z Zasola i Skidzinia, uczestniczących w działaniach w 2017 roku.
W 2018 roku odbyły się:

 • Warsztaty komputerowe (pogłębiające wiedzę z zakresu obsługi komputera i internetu) dla 19 uczestników;
 • Spotkanie z policjantem;
 • Spotkanie międzypokoleniowe integracyjne z uczniami szkoły podstawowej;
 • Wyjazd integracyjny do teatru.

Na podsumowanie projektu przeprowadzono badania ankietowe (ewaluacja), z których wynika potrzeba realizowania działań na rzecz osób w wieku 60 plus.
W roku 2019 planuje się kolejną edycję skierowaną do seniorów w sołectwach Jawiszowice i Przecieszyn.

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Miejsce odbioru żywności:
Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 52
(dawny hotel Rotunda, wejście boczne)

Termin odbioru żywności:
w dniach od 26 do 29 listopada 2018r
w godz. 9.00 – 16.00

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej, to:
1056 zł-dla osoby w rodzinie
1402 zł- dla osoby samotnie gospodarującej

UWAGA!
Żywność wydawana będzie tylko osobom posiadającym ważne (aktualne) skierowanie z OPS w Brzeszczach.

„Małopolski Tele-Anioł”- Projekt dla osób wymagających opieki


Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przypomina, że Gmina Brzeszcze przystąpiła do współpracy w realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt Województwa Małopolskiego skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Celem Projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne z powodu: wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (m. in. zakupy, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Osoby zakwalifikowane otrzymają opaskę na nadgarstek z kartą SIM, wyposażoną w przycisk „SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez połączenie z Telecentrum.
Projekt polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Osoby spełniające powyższe kryteria powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja .

Wszelkie niezbędne informacje na temat powyższego projektu znajdują się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie lub pod numerem telefonu: 12- 616 06 11

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą również zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, obecna siedziba mieści się przy ul. Mickiewicza 2,
Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach pracy Ośrodka : II piętro, pokój 201 i 204 i III piętro, pokój 330 i 327, numer telefonu: 32- 211 12 51

„Koperta życia” dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60 lat do udziału w akcji społecznej „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych w wieku 60+. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel.

Uzupełniona powyższymi informacjami karta informacyjna jest istotną wskazówką dla służb ratowniczych, ułatwia kontakt z osobą w sytuacji krytycznej. Karta jest ważna przez 1 rok.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli w miejscu które jest w prawie każdym domu i jest łatwo dostępne. Lodówka jest oznakowana specjalnym magnesem dołączonym do koperty życia.

Koperty życia są bezpłatne, do odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w godzinach urzędowania u pracowników socjalnych i u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Składanie wniosków na bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019, mogą składać wnioski o opłatę posiłków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika – wejście od strony targu) II piętro, pokój nr 207 lub 201 w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc realizowana jest w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752) i może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie, od października 2018r. 792,00zł (do dochodu nie jest wliczane 500+, 300+).

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie:

 • do 15 września 2018 roku w przypadku uczniów szkół
 • do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, 514,00 zł a od października br. 528zł.
Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 324 (III piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika – wejście od strony targu) do dnia 15 września 2018r. w godzinach pracy: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 17.00; środy od 7.00 do 17.00 i piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.
Więcej informacji i pliki do pobrania w zakładce Stypendia

Informacja

Od dnia 1 maja 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2 w Brzeszczach (wejście od strony targu – były Dom Górnika)

Natomiast: Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego tj. Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze (500+), Dobry Start (300+) oraz Fundusz Alimentacyjny, są obsługiwane w budynku przychodni zdrowia przy ul. Słowackiego 2/2 w Brzeszczach
(wejście – klatka schodowa od strony sklepu PSS)

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń:

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia na dobry starty (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na dobry start na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Słowackiego 2/2, budynek przychodni zdrowia (wejście klatka schodowa od strony sklepu PSS).

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Tel. 32 737 3213 oraz 32 737 3180