Aktualności

Ogłoszenie „Zima 2017/2018”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się do mieszkańców Gminy Brzeszcze z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym 2017/2018 roku.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, nr tel. 32/21-11-251, 32/73-73-213 (dni robocze) lub do Komisariatu Policji – 997 (całodobowo).

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Brzeszcze.

W sprawie przyjęcia do Schroniska można zgłaszać się do Ośrodka w dni robocze w godzinach pracy, t.j. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 7.00 do 17.00 w środy i od 7.00 do 13.00 w piątki.

W pilnych sprawach – interwencyjnie – w Schronisku od 15.00-22.00.Telefon Schroniska: 574-697-236.

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, gdy rodzina jest niepełna;
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00zł, dochód oblicza się na podstawie art. 8 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/ kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
   o z urzędu;
 3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi: o 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 186zł przy dochodzie do 250zł na osobę w rodzinie ucznia, o 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 124zł przy dochodzie powyżej 250zł na osobę w rodzinie ucznia;
 4. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/ wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) wg katalogu wydatków podlegających refundacji. Refundacja wydatków tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Wnioski na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane są w pokoju nr 6 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6 do dnia 15 września 2017r. (na cały rok szkolny).

Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, w godzinach:

 • w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00
 • w środy od 7.00 do 17.00
 • w piątki od 7.00 do 13.00

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752).

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi i po odpowiednim przeszkoleniu i pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy współpracy z asystentem rodziny pomagać innym. Obok satysfakcji z pomocy innym rodziny te mogą liczyć na zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy na podstawie zawartej z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej umowy.

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ulotka zachęcająca do podjęcia się roli - rodziny wspomagającej

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od nowego okresu zasiłkowego 2017/ 2018 r. jest konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do tego wniosku tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd dot. ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica świadczenia alimentacyjnego, organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie brakujących dokumentów. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności wymienionych w punktach 1-5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, termin rozpatrzenia wniosku ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
  do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
 • od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, w których nie ma obowiązku ustalenia świadczenia alimentacyjnego (pkt 1-5).

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu

 • prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.,
 • prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.
 • prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy – 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia.

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 31 października.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje od dnia 30 listopada.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy – 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2017 r. do 30.09.2018 r.
Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 30 listopada 2017 r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 28 lutego 2018 r.

Jednocześnie informuje, że od dnia 01 listopada 2017 r. wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.

Ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 31 października 2017r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 30 listopada 2017r.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Śmiechom, piskom i radości nie było końca

W dniu 28.06.2017 r. odbył się piknik integracyjny w ramach programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”.
Współorganizatorami byli pracownicy ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Jawiszowicach prowadzonej przez Fundację Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.
grupa dorosłych trzymająca kolorową okrągłą chustę animacyjną pod którą przebiegają dzieci
W pikniku wzięli udział wolontariusze, dzieci wraz ze swoimi rodzinami: ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Jawiszowicach; biorące udział w projekcie „Wiem więcej – potrafię więcej” realizowanym przez OPS Brzeszcze oraz będące beneficjentami programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”.
grupa dzieci i dorosłych z kolorowych perukach i okularach skacząca w górę
Były kiełbaski, ciasta, sałatki ….
oraz balony, bańki mydlane, peruki, okulary, farby do malowania twarzy ….
a animatorem od wywoływania salw radości był Łukasz Adamski „ArtAdams”.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Księdza Proboszcza Henryka Zątka za udostępnienie ogrodu plebańskiego przy Kościele p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach.
Dziękujemy również zaangażowanym wolontariuszom (zapraszam do kolejnej edycji

Zapraszamy do galerii.
Więcej zdjęć na facebooku Wolontariatu Brzeszcze

Dzień Dobrych Uczynków

logo GDD
Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach ponawia zaproszenie do udziału w akcji pod hasłem „Razem dla wspólnego dobra” organizowanej w ramach Good Deeds Day” (z ang. Dnia Dobrych Uczynków) w 2017 roku dziesiąty raz obchodzonego w ponad 75 krajach na świecie.

W dniach 01.04.2017 oraz 02.04.2017 r. zachęcamy do zrobienia dobrego uczynku dla dla innych i całej planety i komentowania wydarzeń na facebook.com/wolontariatbrzeszcze.