Aktualności

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. rozszerza się krąg osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny o rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Po zmianach w ustawie Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej dzięki, której mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 2, pok. 207, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Więcej informacji w zakładce Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy. Edycja II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zakończył realizację Projektu „Teraz seniorzy. Edycja II”, zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji. Projekt był kontynuowany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez seniorów z Zasola i Skidzinia, uczestniczących w działaniach w 2017 roku.
W 2018 roku odbyły się:

 • Warsztaty komputerowe (pogłębiające wiedzę z zakresu obsługi komputera i internetu) dla 19 uczestników;
 • Spotkanie z policjantem;
 • Spotkanie międzypokoleniowe integracyjne z uczniami szkoły podstawowej;
 • Wyjazd integracyjny do teatru.

Na podsumowanie projektu przeprowadzono badania ankietowe (ewaluacja), z których wynika potrzeba realizowania działań na rzecz osób w wieku 60 plus.
W roku 2019 planuje się kolejną edycję skierowaną do seniorów w sołectwach Jawiszowice i Przecieszyn.

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach będzie wydawać żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Miejsce odbioru żywności:
Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 52
(dawny hotel Rotunda, wejście boczne)

Termin odbioru żywności:
w dniach od 26 do 29 listopada 2018r
w godz. 9.00 – 16.00

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej, to:
1056 zł-dla osoby w rodzinie
1402 zł- dla osoby samotnie gospodarującej

UWAGA!
Żywność wydawana będzie tylko osobom posiadającym ważne (aktualne) skierowanie z OPS w Brzeszczach.

„Małopolski Tele-Anioł”- Projekt dla osób wymagających opieki


Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach przypomina, że Gmina Brzeszcze przystąpiła do współpracy w realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt Województwa Małopolskiego skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Celem Projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne z powodu: wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (m. in. zakupy, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Osoby zakwalifikowane otrzymają opaskę na nadgarstek z kartą SIM, wyposażoną w przycisk „SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez połączenie z Telecentrum.
Projekt polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Osoby spełniające powyższe kryteria powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja .

Wszelkie niezbędne informacje na temat powyższego projektu znajdują się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie lub pod numerem telefonu: 12- 616 06 11

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą również zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, obecna siedziba mieści się przy ul. Mickiewicza 2,
Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach pracy Ośrodka : II piętro, pokój 201 i 204 i III piętro, pokój 330 i 327, numer telefonu: 32- 211 12 51

„Koperta życia” dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza mieszkańców Gminy Brzeszcze, którzy ukończyli 60 lat do udziału w akcji społecznej „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych w wieku 60+. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel.

Uzupełniona powyższymi informacjami karta informacyjna jest istotną wskazówką dla służb ratowniczych, ułatwia kontakt z osobą w sytuacji krytycznej. Karta jest ważna przez 1 rok.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli w miejscu które jest w prawie każdym domu i jest łatwo dostępne. Lodówka jest oznakowana specjalnym magnesem dołączonym do koperty życia.

Koperty życia są bezpłatne, do odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w godzinach urzędowania u pracowników socjalnych i u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Składanie wniosków na bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019, mogą składać wnioski o opłatę posiłków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika – wejście od strony targu) II piętro, pokój nr 207 lub 201 w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc realizowana jest w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752) i może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie, od października 2018r. 792,00zł (do dochodu nie jest wliczane 500+, 300+).

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Składanie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać do tut. Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie:

 • do 15 września 2018 roku w przypadku uczniów szkół
 • do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie gminy Brzeszcze
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, 514,00 zł a od października br. 528zł.
Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 324 (III piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika – wejście od strony targu) do dnia 15 września 2018r. w godzinach pracy: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 17.00; środy od 7.00 do 17.00 i piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.28.
Więcej informacji i pliki do pobrania w zakładce Stypendia

Informacja

Od dnia 1 maja 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2 w Brzeszczach (wejście od strony targu – były Dom Górnika)

Natomiast: Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego tj. Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze (500+), Dobry Start (300+) oraz Fundusz Alimentacyjny, są obsługiwane w budynku przychodni zdrowia przy ul. Słowackiego 2/2 w Brzeszczach
(wejście – klatka schodowa od strony sklepu PSS)

Komunikat Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń:

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia na dobry starty (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na dobry start na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Słowackiego 2/2, budynek przychodni zdrowia (wejście klatka schodowa od strony sklepu PSS).

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Tel. 32 737 3213 oraz 32 737 3180