Informacje ogólne

Przyjmowanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 7.00-15.00, w środę w godz. 7.00 – 17.00, w piątek w godz. 7.00-13.00 w pokoju nr 4B

Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy.

Obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 • Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Kto jest uprawniony?

Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy

 2. są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorstwem energetycznym

 3. zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Warunki przyznania dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy.

 • Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach)

 2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

 • Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. zgodnie z obwieszczeniem ministra energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie

 2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie

 3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie

 • Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w kasie tut. Ośrodka w każdą pierwszą środę miesiąca.

W styczniu dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 • Uchylenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania
  w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

 • Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.