O Klubie

Klub Integracji Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej działającą od kwietnia 2006 r. przy ul. Mickiewicza 2 w Brzeszczach. Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem realizowanego w KIS programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

Klub Integracji Społecznej – to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach od kilku lat bierze aktywny udział przeciwdziałaniu problemowi bezrobocia na terenie gminy. W tym celu utworzono stanowisko konsultanta ds. bezrobocia, którego zadaniem jest pomoc klientom Ośrodka w aktywnym udziale na rynku pracy (pozyskiwanie ofert pracy, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, inicjowanie rozmów kwalifikacyjnych, pozyskiwanie informacji na temat nowych firm, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą osobom bezrobotnym, przygotowanie aplikacji zawodowych, organizowanie lokalnej giełdy pracy itp.).

Kontakt z konsultantem ds. bezrobocia początkowo miały utrzymywać tylko osoby bezrobotne objęte pomocą Ośrodka. Powyższe założenie zostało zweryfikowane już na początku. Okazało się, iż mieszkańcy gminy dostrzegli dodatkową możliwość na zwiększenie swojej aktywności zawodowej, dlatego z pozyskanych ofert, materiałów i porad może skorzystać każdy mieszkaniec gminy.

Z analizy Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2005 – 2010, a także z perspektywy doświadczeń w pracy z osobami bezrobotnymi nasuwa się wniosek, że powyższe działania Ośrodka były bardzo potrzebne, jednakże realizowane w zbyt wąskim zakresie. Dlatego pojawił się pomysł stworzenia Klubu Integracji Społecznej w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach wziął udział w drugiej edycji konkursu na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Program funkcjonowania KIS opracowany przez OPS w Brzeszczach został wyróżniony i nagrodzony dotacją w wysokości 15 tysięcy na realizację zadań KIS (wyróżniono 40 projektów na 177 złożonych).

CEL GŁÓWNY KIS:

Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców gminy Brzeszcze, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.
 • Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
 • Minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach grupy warsztatowej.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.
 • Edukacja nieformalna i samokształcenie uczestników.
 • Nabywanie nowych umiejętności (np. obsługa komputera, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podstawowa znajomość języka obcego).
 • Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie  rodzinnych zajęć w czasie wolnym.
 • Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy.
 • Przygotowywanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego osób bezrobotnych.
 • Rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego.
 • Przywracanie lub nabywanie wyższych kwalifikacji zawodowych.
 • Propagowanie działań wolontarystycznych, obywatelskich oraz idei spółdzielni socjalnych.
 • Inicjowanie grup samopomocowych.
 • Udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych.
 • Kształtowanie lub zwiększanie aktywności społecznej.
 • Kwalifikowanie osób bezrobotnych do robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 • Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu oraz Urzędem Gminy w Brzeszczach.

Klub Integracji Społecznej umożliwia wszystkim zainteresowanym:

 • Dostęp do aktualnych ofert pracy.
 • Samodzielne korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, drukarki, skanera, telefonu, w celu poszukiwania pracy.
 • Dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych oraz pomoc w ich sporządzeniu.
 • Dostęp do informacji na temat funkcjonujących w regionie zakładów pracy, powstających firm i ich reorganizacji.
 • Uzyskanie pomocy w przygotowaniu pism urzędowych.
 • Uzyskanie informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych.