Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: mail: ops@brzeszcze.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  iod.ops.brzeszcze@gmail.com
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu w celu niezbędnym do realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, c, e, f i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań.
 7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;
  • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem;
  • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 9. Informujemy, iż masz prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
   • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
   • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
   • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
   • ewentualnym źródle pozyskania danych;
   • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   • planowanego okresu przechowywania danych.
 10. Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.