Klauzula informacyjna KDR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Brzeszcze reprezentowany przez Burmistrza Brzeszcz z siedzibą w Brzeszczach przy  ul. Kościelnej 4, tel: 32 77 28 500 kontakt e-mail: gmina@brzeszcze.pl

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.brzeszcze.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) i na podstawie art. 21 tej ustawy, w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z art.6 ust 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt. 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy/wniosku o przyznanie Karty.

9) Poprzez złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku.

10) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z Karty.

11) Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

12) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty (z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane tych osób przetwarzane mogą być przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna).

13) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.