Aktualności

„Małopolski Tele-Anioł”- Projekt dla osób wymagających opieki

Gmina Brzeszcze przystąpiła do współpracy w realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt Województwa Małopolskiego skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności. Celem Projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Beneficjentami projektu są osoby niesamodzielne z powodu: wieku, stanu zdrowia oraz niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (m. in. zakupy, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Osoby zakwalifikowane otrzymają opaskę na nadgarstek z kartą SIM, wyposażoną w przycisk „SOS” umożliwiający wezwanie pomocy poprzez połączenie z Telecentrum.

Projekt polega również na możliwości skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w domu beneficjenta – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Osoby spełniające powyższe kryteria powinny (w terminie do 31.10.2018r.) wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja .

Wszelkie niezbędne informacje na temat powyższego projektu znajdują się na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie lub pod numerem telefonu: 12- 616 06 11

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą również zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, obecna siedziba mieści się  przy ul. Mickiewicza 2.
Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach pracy Ośrodka na II piętrze, pokój 201 i 204 i  III piętrze, pokój 330 i 327, numer telefonu: 32- 211 12 51

Program rządowy „Dobry Start”

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061)

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

Jednorazowe świadczenie wynosi 300,00 zł.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia roku do dnia 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada

Złożenie wniosku o świadczenie „dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „dobry start” nie wymaga wydania decyzji.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia na „dobry start” oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia na dobry start.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

Informacji w sprawie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia udziela Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr telefonów: tel. 32/ 737-31-80 lub 32/ 737-32-13

Ogłoszenie

W związku z przeprowadzką całego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach na czas remontu tj. od 1 maja 2018 r., w dniach

od 23.04.2018 r. (poniedziałek) do 25.04.2018 r. (środa)
Ośrodek będzie nieczynny.

Od dnia 25.04.2018 r. (czwartek)
Ośrodek będzie działał przy ul. Mickiewicza 2
(były Dom Górnika – wejście od strony targu)
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze zostają przeniesione na ulicę Słowackiego 2/2, budynek przychodni zdrowia (wejście klatka schodowa od strony sklepu PSS).

Ważne informacje dla klientów odbierających wypłaty w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej W Brzeszczach

Od dnia 23 kwietnia 2018 r. obsługa kasowa Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Brzeszczach zostaje przeniesiona do oddziału Banku Spółdzielczego w Brzeszczach ul. Dworcowa 8

Celem odebrania świadczenia/zasiłku lub innej gotówki w KASIE BANKU należy mieć przy sobie i okazać:

 1. WAŻNY dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 2. DECYZJĘ potwierdzającą prawo do otrzymania świadczenia/zasiłku
 3. UPOWAŻNIENIE do odbioru gotówki przez inne osoby niż wskazane w decyzji, osoby te muszą posiadać „upoważnienie imienne do pobrania gotówki   w imieniu danej osoby potwierdzone przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach”

Wypłaty będą dokonywane w terminie wskazanym w decyzji, (czyli bez zmian)

Informujemy o możliwości zmiany dyspozycji wypłaty z wypłat w kasie na osobisty rachunek bankowy

W związku z przeprowadzką całego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach na czas remontu tj. od 1 maja 2018 r., informujemy, że zmienia się adres urzędowania na Brzeszcze ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika- wejście od strony targu) sekretariat pokój 207, piętro II.

Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze zostają przeniesione na ulicę Słowackiego 2/2 w Brzeszczach, budynek przychodni zdrowia (wejście klatka schodowa od strony sklepu PSS).

Z uwagi na relokację Ośrodka w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. mogą nastąpić utrudnienia w połączeniach telefonicznych.

W pilnych sprawach można dzwonić pod numer telefonu 32 737 -19-19.

Za utrudnienia przepraszamy

Wolne miejsca w Dziennym Domu „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonujący od 01 marca 2018r. w Jawiszowicach przy ulicy Bielskiej 2 posiada kilka wolnych miejsc. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania „Deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, pokój nr 4. tel. 32 21 11 251 w. 31

Podsumowanie projektu „Teraz seniorzy”. Edycja II.

Projekt „Teraz seniorzy. Edycja II”, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach był realizowany w okresie od 18.09.2017 r. do 23.11.2017 r. Działaniami projektu zostali objęci mieszkańcy sołectw: Wilczkowice, Zasole i Skidziń w wieku powyżej 60 roku życia. Zajęcia odbywały się w każdym z poszczególnych sołectw. Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy: Skidziń -16 osób, Zasole -15 osób, Wilczkowice – 9 osób. Uczestnicy w ramach projektu skorzystali z warsztatów prowadzonych przez ratownika medycznego, pedagoga, policjanta i pracownika socjalnego.

Ratownik medyczny przedstawił, jak aktywnie stosować profilaktykę zdrowotną, w tym zdrowe odżywianie i prowadzenie zdrowego trybu życia. Przeprowadził również trening pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć z pedagogiem uczestnicy poszerzyli umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zgłębili przyczyny powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, a także poznali metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mieszkańcy sołectw mieli również okazję bezpośredniego spotkania z dzielnicowym Komisariatu Policji z tego rejonu i wysłuchania wykładu na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz możliwości i sposobów reagowania w obliczu zagrożenia. Zwrócono seniorom uwagę m.in. na wykorzystywane przez przestępców metody „na wnuczka”, „na gazownię”, na niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym przechowywaniem numeru PIN w dokumentach. Uczulono na zachowanie ostrożności w czasie korzystania z bankomatu. Zapoznano seniorów ze specyfiką pracy urzędników i pracowników m.in. zakładów energetycznych, gazowni, poczty, pomocy społecznej oraz używanymi przez te osoby identyfikatorami służbowymi lub legitymacjami. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przybliżył problematykę przemocy domowej wobec osób starszych i przedstawił procedurę „Niebieskie karty”.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne w Gospodarstwie agroturystycznym w Skidziniu dla wszystkich uczestników.  Organizatorzy rozdali „koperty życia” – niezwykle cenne narzędzie informacyjne dla służb medycznych. Takie „koperty” są dostępne bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej dla wszystkich seniorów z gminy Brzeszcze.

Na zakończenie projektu zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne, z których wynika potrzeba kontynuowania projektu. Będzie on obejmował inne działania, dostosowane do potrzeb rozeznanych wśród uczestników. Planuje się przeprowadzenie drugiej części projektu w I półroczu 2018 roku.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Jawiszowicach

Gmina Brzeszcze serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+”, który będzie funkcjonował od stycznia 2018r.

Placówka, zlokalizowana w Jawiszowicach  przy ul. Bielskiej 2, dysponuje 15 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Brzeszcze, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności:

 • drugie śniadanie, jeden gorący posiłek oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach warsztatów kulinarnych;
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
 • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Zapewniony będzie transport do i z placówki. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską w Brzeszczach w uchwale nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Jawiszowicach  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 6, pokój nr 4, w godz. 7.30 – 13.00  w terminie od

8 stycznia 2018r do 24 stycznia 2018r.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce  Senior+/Pliki do pobrania oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

32 211 12 51, 32 737 18 01

Zadanie publiczne pn. Dzienny Dom „Senior+”, dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, realizowane  przez Gminę Brzeszcze.

 

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych.

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawi w sądzie rodzinnym wniosek o objęcie przez niego opieki lub kurateli.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 • Curriculum Vitae,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby niepełnosprawnej,
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia ewidencji kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce Opiekun prawny)

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie papierowej na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 6,
32-620 Brzeszcze.

Ogłoszenie „Zima 2017/2018”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się do mieszkańców Gminy Brzeszcze z prośbą o pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w okresie zimowym 2017/2018 roku.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych (koczujących na klatkach schodowych, piwnicach, ogródkach działkowych, opuszczonych budynkach lub innych miejscach) lub o osobach potrzebujących pomocy prosimy zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, nr tel. 32/21-11-251, 32/73-73-213 (dni robocze) lub do Komisariatu Policji – 997 (całodobowo).

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi całodobowe Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Brzeszcze.

W sprawie przyjęcia do Schroniska można zgłaszać się do Ośrodka w dni robocze w godzinach pracy, t.j. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 7.00 do 17.00 w środy i od 7.00 do 13.00 w piątki.

W pilnych sprawach – interwencyjnie – w Schronisku od 15.00-22.00.Telefon Schroniska: 574-697-236.