Podsumowanie 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Klubu Integracji Społecznej za 2017 rok

Klub Integracji Społecznej jest jednostką jednostka, której nadrzędnym celem jest udzielenie wsparcia osobom indywidualnym oraz rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w tym działalność samopomocowa, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

W 2017 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowana była aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin, finansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” oraz środków własnych.

Działania finansowane lub współfinansowane ze środków własnych to:

 1. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu – prace społecznie użyteczne dla 8 osób, w tym: 6 kobiet i 2 mężczyzn, z czego 1 kobieta porzuciła prace społecznie użyteczne, a 1 kobieta miała skrócony okres realizacji prac z uwagi na podjęcie pracy w trybie umowy cywilno-prawnej.
 2. Praca z klientem indywidualnym, szczególnie osobami bezrobotnymi (nie tylko w rozumieniu definiowanym przez ustawę, ale również z osobami nierejestrowanymi w ewidencji PUP) oraz z klientami, którzy borykają się z innymi problemami niż bezrobocie. Praca indywidualna to pewien proces rozpoczynający się identyfikowaniem wspólnie z klientem (tzw. diagnoza), oczekiwań i potrzeb tych osób, ich możliwości, predyspozycji, problemów utrudniających lub uniemożliwiających powrót na rynek pracy, a następnie weryfikowaniu tych okoliczności z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami rynku pracy. Kolejnym etapem jest ustalenie planu dalszej współpracy i jego realizacja. W ramach wdrażania planu współpracy, udzielamy pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, zakładaniu poczty elektronicznej do celów poszukiwania pracy czy rekrutacji, wyszukiwaniu aktualnych ofert pracy adekwatnych do wykształcenia, umiejętności, kwalifikacji i mobilności czy możliwości dojazdu klienta do miejsca pracy, w elektronicznym wysyłaniu aplikacji do wybranych pracodawców, udostępniamy telefon oraz komputer z dostępem do Internetu. Z klientami prowadzimy również rozmowy wspierające, motywujące, kierujemy do różnych specjalistów, jeżeli zidentyfikowane problemy przekraczają kompetencje pracowników KIS (psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, radca prawny, i inni), proponujemy uczestnictwo w zorganizowanych formach wsparcia dla tych osób lub członków ich rodzin. W 2017 r. taki rodzaj współpracy nawiązano z 30 osobami, w tym 18 kobiet. Część z tych klientów przerwała współpracę z KIS po jednym lub kilku spotkaniach bez podania przyczyny (9 osób), część na skutek niezwłocznego podjęcia zatrudnienia (5 osób), 1 osoba z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia. 11 osób uczestniczyło w projekcie, z czego 1 osoba zmarła, 1 osoba podjęła zatrudnienie, a 9 osób kontynuuje lub kontynuowało uczestnictwo w 2018 r. 4 nie uczestniczą w projekcie i kontynuują współpracę z KIS, z czego w 2 przypadkach członkowie rodziny (dzieci) są uczestnikami projektu.

Ilość zawartych kontraktów socjalnych dotyczących aktywizacji zawodowej: 3, w tym:

 • 2 zakończonych pozytywnie
 • 1 zakończonych negatywnie

Ponadto, z usług KIS takich jak dostęp do ofert pracy, telefonu, komputera, Internetu, druku dokumentów aplikacyjnych skorzystało w 2017 r. 61 osób, w tym 24 kobiety i 37 mężczyzn.

Działania finansowane ze środków Unii Europejskiej to:

I. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych i niepracujących, zdolnych i gotowych do podjęcia pracy oraz poszukujących zatrudnienia:

 1. Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe, w których wspólnie uczestniczyły osoby przygotowywane do wejścia lub powrotu na rynek pracy i osoby zakwalifikowane wyłącznie do aktywizacji społecznej (seniorzy). Celem treningu było wzmocnienie swoich możliwości i umiejętności personalnych (takich jak komunikowanie się, asertywność, rozpoznawania mocnych i słabych stron, radzenie sobie z kłopotami oraz stresem, rozwiązywanie konfliktów) i integracja uczestników.Ilość godzin treningu: 35
  Ilość uczestników zajęć: 11 (z czego 6 osób to uczestnicy KIS, w tym 2 kobiety i 4 mężczyzn).
 2. Trening kompetencji zawodowych – adresatami były osoby aktywizowane zawodowo. Celem treningu było kształtowanie i podniesienie indywidualnych kompetencji zawodowych tych osób, podniesienie ich samooceny i zaufania do własnych możliwości, zwiększenie otwartości na wyzwania związane z poszukiwaniem pracy.Ilość godzin zajęć: 15
  Ilość uczestników treningu: 6 osób (2 kobiety i 4 mężczyzn, z czego 5 osób to uczestnicy KIS)
 3. Warsztaty komputerowe – zorganizowane dla osób aktywizowanych w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej (8 osób) oraz dla osób z pozostałych grup projektowych (5 osób). Celem warsztatów było rozszerzenie posiadanych już umiejętności obsługi komputera lub nauka od podstaw.Ilość godzin warsztatów: 45 godz.
  Ilość uczestników: 13 osób (6 kobiety i 7 mężczyzn, z czego 8 to uczestnicy KIS)
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 7 osób (w tym 3 kobiety, 4 mężczyzn, wszystkie osoby to uczestnicy KIS) – poradnictwo indywidualne kierowane było do osób, które miały wysoką absencję na treningu kompetencji zawodowych lub powróciły do projektu lub podjęły aktywizację zawodową w związku ze zmianą sytuacji życiowej. Celem poradnictwa była identyfikacja potrzeb i możliwości osób na rynku pracy oraz diagnoza ich postawy wobec podjęcia zatrudnienia.Ilość godzin IPZ: 21 godz.
  Ilość uczestników: 7 osób (w tym 3 kobiety, 4 mężczyzn, wszystkie osoby to uczestnicy KIS).
 5. Staże – dla 2 osób (1 kobieta i 1 mężczyzna, uczestnicy KIS) zorganizowany został staż zawodowy u lokalnych pracodawców (Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach na stanowisku pomoc kuchenna w Przedszkolu „Żyrafa” – 6 miesięcy oraz Sklep Elektroniczny EFKA w Brzeszczach na stanowisku sprzedawca – 3 miesiące). 2 osoby (kobiety) kontynuowały staże z roku 2016 r. (Ośrodek Kultury na stanowisko pracownika gospodarczego, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach).
 6. Kursy zawodowe – dla 6 osób (w tym 2 mężczyzn i 4 kobiety, z czego 5 osób to uczestnicy KIS). Rodzaje kursów to: dla 1 kobiety kurs „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do obsługi magazynu” (60 godz.), dla 1 kobiety kurs „Kadry i płace oraz księga przychodów i rozchodów” (80 godz.), dla 4 osób (2 kobiety, 2 mężczyzn) kurs komputerowy „ECDL Base” (80 godz.).

II. Inne zajęcia realizowane w ramach projektu, niespecyficzne dla KIS:

 1. Arteterapia – to rodzaj terapii realizowanej poprzez różnorodne zajęcia z wykorzystaniem prac manualnych plastycznych, muzyki, tańca, gier, zabaw integracyjnych.Ilość godzin zajęć: 36.
  Ilość uczestników: 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn)
 2. Psychoterapia dla 1 osoby, ilość zrealizowanych godzin wsparcia: 25 godz.
 3. Zajęcia aktywizujące dla seniorów – celem zajęć było m.in. pobudzenie do aktywności społecznej, kulturalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, poszukiwania nowych sfer zainteresowań, przełamywanie barier związanych z brakiem ww. aktywności, itp.
  • Ilość godzin zajęć: 48.
  • Ilość uczestników: 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn)

Osoby uczestniczące w zajęciach miały możliwość skorzystania ze wsparcia w formie zapewnienia opieki na dziećmi w trakcie trwania zajęć lub indywidualnych form wsparcia.
Ilość godzin wsparcia: 55.
Ilość osób, które skorzystały z tej formy wsparcia: 8 osób (14 dzieci)

Dane statystyczne dotyczące zakresu bezrobocia na terenie gminy Brzeszcze (źródło: PUP Oświęcim)

Ilość osób bezrobotnych ogółem: 285, w tym 195 kobiet
– w tym z prawem do zasiłku: 56
Liczba osób bezrobotnych z podziałem na wiek:

 • 18-24– 3
 • 25-34 – 94
 • 35-44 – 70
 • 45-54 – 41
 • 55-59 – 34
 • 60 i więcej 15

Liczba bezrobotnych z podziałem wg wykształcenia:

 • wyższe – 36
 • policealne i średnie zawodowe – 85
 • średnie ogólnokształcące – 36
 • zasadnicze zawodowe – 78
 • gimnazjalne i poniżej – 50

Liczba bezrobotnych z podziałem na staż pracy (w latach):

 • do 1 roku – 55
 • 1 do 5 lat – 66
 • 5 do 10 lat – 57
 • 10 do 20 lat – 54
 • 20 do 30 lat – 21
 • 30 lat i więcej – 9
 • bez stażu – 23

Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach):

 • do 1 – 25
 • 1 – 3 – 62
 • 3 – 6 – 61
 • 6 – 12 – 42
 • 12 – 24 – 37
 • pow.24 – 58

W ramach projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” wsparciem objęte są również dzieci, które w 2017 r. skorzystały z niżej wymienionych form wsparcia:

 • indywidualne wsparcie pedagogiczne – ilość dzieci: 22, ilość godzin wsparcia: 383;
 • indywidualne wsparcie pedagogiczne dla dzieci z niepełnosprawnościami (oligofrenopedagog) – ilość dzieci: 2, ilość godzin wsparcia: 114;
 • warsztaty muzyczno-taneczno-teatralne – ilość dzieci: 15, ilość godzin wsparcia: 18;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna i profilaktyka zdrowia – ilość dzieci: 10, ilość godzin wsparcia: 12;
 • trening pedagogiki zabawy dla dzieci i ich rodziców – ilość dzieci: 22, ilość godzin wsparcia: 50;
 • warsztaty ruchowo – rozwojowo – sportowe – ilość dzieci:15, ilość godzin wsparcia:18;
 • warsztaty ruchowo – rozwojowo – sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami – ilość dzieci: 2, ilość godzin wsparcia: 22;
 • trening kompetencji społecznych – ilość dzieci: 9, ilość godzin wsparcia: 32.

Ponadto, dla uczestników projektu (dorosłych i dzieci) 1 x w tygodniu 3 godzinny dyżur pełni psycholog. Ilość osób, która skorzystała z tej formy wsparcia: 13. Ilość zrealizowanych w 2017 r. godzin wsparcia: 39.