Podsumowanie 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Klubu Integracji Społecznej 2012 rok

Klub Integracji Społecznej podejmuje działania usprawniające osobom i ich rodzinom odbudowywanie i podtrzymywaniu umiejętności życia w społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu umiejętności i kompetencji zawodowych jako wartości na rynku pracy. Jest to miejsce otwarte na potrzeby lokalnego środowiska. Zakresem świadczonych usług i podejmowanych działań staramy się dopasować do potrzeb środowiska.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej jest dobrowolne. Tutaj prowadzona jest reintegracja społeczna i zawodowa. Są to kompleksowe skierowane do osób mających poczucie wykluczenia społecznego lub uwikłanych już w ten proces.

Celem działania Klubu Integracji Społecznej jest:

 1. Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wzmocnienie w nich umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 2. Umożliwienie osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, podtrzymywania kontaktu z pracą poprzez czasowe zatrudnienie, jakim są prace społecznie użyteczne, zatrudnienie subsydiowane w formie stażu zawodowego czy przekazanie wiedzy z zakresu rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków na ten cel.
 3. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać za pomocą własnych środków, możliwości i uprawnień.
 4. Integrację ze środowiskiem.
 5. Inicjowanie działań wspólnotowych i samopomocowych.
 6. Podnoszenie atrakcyjności gminy poprzez prowadzenie szeregu prac porządkowych i innych prac społecznie użytecznych.

 Spodziewane efekty naszych działań to w szczególności:

 1. Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w szczególności klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotkniętych dysfunkcjami mieszkańców Gminy Brzeszcze poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną.
 2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego pozostawania bez pracy.
 3. Umożliwienie uczestnikom powrotu do pełnienia ról społecznych, również poza rodziną, a tym samym zapewnienie sobie i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego.
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym użytecznych ról społeczno – zawodowych.
 5. Realizacja zadania własnego gminy, tj. pracy socjalnej, poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby mieszkańców gminy w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowano:

 1.  Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku od 3 do 10 lat (10 osób)
 2. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci nastoletnich (8 osób)
 3. Warsztaty psychoedukacyjne „Cztery wymiary kobiecości” (12 osób)

Zajęcia warsztatowe prowadzone były zarówno przez psychologa jak i kierownika KIS. Przez cały rok odbywają się spotkania indywidualne z klientami, w szczególności poświęcone poradnictwu zawodowemu.

Ponadto, realizowany przez tut. Ośrodek projekt systemowy POKL pn. „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” oferuje w swoich ramach szereg działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. W projekcie tym udział biorą klienci Ośrodka Pomocy Społecznej a tym samym działu Klub Integracji Społecznej.

W 2012 roku z usług Klubu skorzystało ogółem około 339 osób, w tym 172 kobiety. W ramach prac społecznie użytecznych w tym okresie zatrudnione były 62 osoby, stażu 1 osoba. Inne rodzaje zatrudnienia wspomaganego nie były realizowane z powodu ograniczonych środków finansowych w urzędzie pracy przeznaczonych na ten cel.

Do Klubu Integracji Społecznej zgłaszają się oprócz klientów pomocy społecznej osoby, które poszukują pracy, potrzebują pomocy w sporządzeniu aplikacji zawodowych, redagowaniu pism urzędowych, przygotowaniu się do rozmów z pracodawcami, szukają porad i wsparcia w różnorodnym zakresie. Rozmowy prowadzone z klientami Klubu pomagają pracownikom działu w diagnozowaniu problemów społecznych i przygotowywaniu kolejnych planów reintegracji społecznej i zawodowej dla lokalnej społeczności.