Podsumowanie 2013 r.

Działalność Klubu Integracji Społecznej w 2013 roku

Klub Integracji Społecznej, realizując swoje zadania jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego a zakresem świadczonych usług stara się dopasować do potrzeb grup społecznych, wymagających wsparcia, a nie tylko tych określonych przepisami prawa. Celem działalności Klubu Integracji Społecznej jest minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w wychodzeniu z osamotnienia i izolacji społecznej.

Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu oferujemy uczestnikom Klubu zatrudnienie wspomagane w formie prac społecznie użytecznych, staży zawodowych czy absolwenckich na miarę możliwości finansowych instytucji zaangażowanych w realizację tego typu wsparcia dla osób bezrobotnych.

W 2013 roku z usług Klubu skorzystały ogółem około 325 osób, w tym 174 kobiety. W ramach prac społecznie użytecznych w tym okresie zatrudnione były 32 osoby, w tym 29 kobiet głównie po 50 roku życia i matek samotnie wychowujących dzieci. Realizacja stażu możliwa była niemal wyłącznie u pracodawców, którzy deklarowali zatrudnienie po jego zakończeniu. Stan taki był wynikiem niekorzystnej sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

W 2013 roku w Klubie Integracji Społecznej zrealizowane zostały tylko jedne warsztaty edukacyjne pn. „Zapraszam NIE do mojego życia” (udział wzięło 8 osób, w tym 7 kobiet) z uwagi na zaangażowanie znacznej ilości klientów KIS do udziału w projekcie systemowym POKL pn. „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” realizowanym w tut. Ośrodku, którego celem również była reintegracja społeczna i zawodowa. Powielanie tematyki zajęć byłoby bezzasadne dlatego w 2013 r. działania pracowników Klubu skupione były głównie na pracy z indywidualnym przypadkiem.

Z usług Klubu Integracji Społecznej w 2013 roku ogółem skorzystało 325 osób, w tym 174 kobiety. W gronie tych osób było 188 (w tym 112 kobiet) klientów, z którymi prowadzona była długotrwała współpraca, ukierunkowana głównie na aktywizację zawodową oraz w ramach tych działań zawierane były kontrakty socjalne.