Podsumowanie 2014 r.

Działalność Klubu Integracji Społecznej w 2014 roku

Klub Integracji Społecznej jest działem Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej na lata 2014-2017. Podejmuje działania umożliwiające udzielenie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności życia w społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania czy pobytu oraz w podniesieniu kompetencji zawodowych jako wartości na rynku pracy. Klub jest miejscem otwartym na potrzeby lokalnego środowiska, a w ramach swoich możliwości i kompetencji dopasowuje się zakresem świadczonych usług i podejmowanych działań do oczekiwań społeczeństwa. Uczestnictwo w proponowanych przez Klub Integracji Społecznej zajęciach jest dobrowolne. W swej ofercie staramy się zawrzeć kompleks działań zmierzających do zapewnienia osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej oraz w rozwoju osobistym.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu w 2014 r. mieliśmy możliwość zaoferowania uczestnikom Klubu zatrudnienie wspomagane w formie prac społecznie użytecznych i staży zawodowych na miarę możliwości finansowych instytucji zaangażowanych w realizację tego typu wsparcia dla osób bezrobotnych.

W 2014 roku z długotrwałą współpracą ukierunkowaną przede wszystkim na aktywizację zawodową (w tym zawarcie 35 kontraktów socjalnych) objęte zostały 142 osoby, w tym 93 kobiety, natomiast z usług Klubu w ogóle w ciągu minionego roku skorzystało0 ogółem 227 osób, w tym 131 kobiet.

W ramach prac społecznie użytecznych w 2014 r. zatrudnione były 33 osoby, w tym 31 kobiet głównie po 50 roku życia i matek samotnie wychowujących dzieci. Realizacja stażu możliwa była niemal wyłącznie u pracodawców, którzy deklarowali zatrudnienie po jego zakończeniu. Stan taki był wynikiem niekorzystnej sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Spośród w/w klientów KIS 32 osoby zostały zaangażowane do udziału w projekcie systemowym POKL pn. „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” realizowanym w tut. Ośrodku, którego celem również jest reintegracja społeczna i zawodowa. Proponowane formy wsparcia dla tych osób to indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowa terapia psychospołeczna oraz zajęcia grupowe takie jak: trening kompetencji społecznych, trening kompetencji zawodowych, trening kompetencji życiowych, a w nim: warsztat promujący zdrowie, trening ekonomiczny oraz trening kompetencji rodzicielskich. Spośród w/w liczby zaangażowanych klientów pomocy społecznej 9 osób przerwało udział w projekcie z różnych powodów (ciąg alkoholowy, brak chęci do współpracy, brak nawyków systematyczności, regularności, autodyscypliny, zmiana miejsca zamieszkania, długoterminowe stacjonarne leczenie odwykowe, konieczność sprawowania opieki nad dziećmi o różnych porach dnia), 7 osób zakończyło udział w projekcie w trakcie jego trwania na skutek podjęcia pracy, z czego 2 osoby po zakończeniu zatrudnienia powróciły do projektu, zatem 18 osób kontynuowało udział w projekcie do końca 2014 r. i pozostanie jego uczestnikami do czerwca br. z uwagi na przedłużenie czasu realizacji projektu.

Oprócz stałych uczestników do niektórych działań projektowych zaprosiliśmy także klientów Klubu niebędących uczestnikami projektu. Były to działania o charakterze środowiskowym, mające głównie charakter integracyjny, takie jak: Czerwiec Aktywnych Społeczności w formie pikniku dla mieszkańców gminy, 2 – dniowa wycieczka do Zawoi oraz spotkanie okolicznościowe „Mikołajki 2014”. Ponadto, w ramach tego działania funkcjonował punkt opieki nad osobami zależnymi „Plastuś III”, gdzie rodzice mogli zostawiać swoje dzieci pod opieką pedagoga na czas udziału w zajęciach bądź załatwiania ważnych spraw wymagających dłuższej nieobecności.

Z zaplanowanej na działania projektowe w 2014 roku kwoty 231 895,59 zł wydanych zostało 207 209,61 zł, z czego: 53 074,15 zł na aktywna integrację (tzw. treningi miękkie), 46 823,15 zł na upowszechnianie pracy socjalnej, 29 171,62 zł na działania o charakterze środowiskowym, 31 329,09 zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, 29 72,55 zł na zarządzanie projektem oraz 17 19 05 zł na pozostałą obsługę administracyjna i materiały.

Jak wynika z posiadanej przez nas wiedzy, w 2014 roku spośród klientów, o których mowa powyżej, na skutek realizowanej współpracy z klientami, udzielania wsparcia w różnej formie oraz samodzielnych działań klientów 45 osób, w tym 27 kobiet podjęło pracę na krótki bądź dłuższy okres, w zależności od potrzeb i możliwości rynku pracy oraz chęci, zaangażowania, możliwości, umiejętności i predyspozycji samych klientów.

Obserwacje, rozmowy i diagnozy problemów i potrzeb klientów Klubu Integracji Społecznej inspirują do tworzenia nowych rozwiązań i pomysłów na realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej lokalnej społeczności.