Podsumowanie 2015 r.

Działalność Klubu Integracji Społecznej w 2015 roku

Klub Integracji Społecznej jako dział Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej na lata 2014-2017. W swej działalności realizuje różnorodne działania umożliwiające udzielenie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności życia w społeczności lokalnej, w podniesieniu kompetencji zawodowych jako wartości na rynku pracy, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania czy pobytu.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu w 2015 r. mieliśmy możliwość zaoferowania uczestnikom Klubu realizację:

  • prac społecznie użytecznych: 24 osoby, w tym18 kobiet i 6 mężczyzn, z czego 3 osoby porzuciły prace społecznie użyteczne (1 kobieta, 2 mężczyzn), a 7 osób miało skrócony okres ich wykonywania, z czego 6 z powodu podjęcia zatrudnienia, 1 z powodu długotrwałej choroby
  • 1 stażu zawodowego dla 1 kobiety ( – realizacja stażu została przerwana z powodu porzucenia zatrudnienia

Realizacja stażu możliwa była niemal wyłącznie u pracodawców, którzy deklarowali zatrudnienie po jego zakończeniu – warunek Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. Wyjątek od tego wymogu dopuszczony był wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (jak w przypadku, o którym mowa powyżej).

W 2015 roku z długotrwałą współpracą ukierunkowaną przede wszystkim na aktywizację zawodową (w tym zawarcie 29 kontraktów socjalnych) objęte zostały 112 osób, w tym 69 kobiet i 44 mężczyzn.

Najpopularniejszą formą pomocy dla klientów KIW w 2015 r. były rozmowy, konsultacje i wsparcie indywidualne (rozmowy motywujące, wspierające, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, nauka prowadzenia rozmowy telefonicznej z pracodawcą, indywidualne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w zakładaniu i obsłudze poczty elektronicznej).

Z usług Klubu w ogóle w ciągu minionego roku skorzystało ogółem 188 osób, w tym 106 kobiet i 83 mężczyzn.

21 osób, do końca czerwca 2015 r. kontynuowało udział w projekcie systemowym POKL pn. „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” realizowanym w tut. Ośrodku, którego celem była również reintegracja społeczna i zawodowa. W ramach reintegracji zawodowej były to wyłącznie szkolenia zawodowe. Spośród w/w liczby zaangażowanych klientów pomocy społecznej 20 osób zakończyło udział w projekcie, z czego 19 osób ukończyło kurs zawodowy (spawacz, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków widłowych). 1 osoba zrezygnowała z podjęcia kursu (kobieta), 1 osoba przerwała udział w kursie (mężczyzna).

Ponadto, przez okres trwania zajęć funkcjonował punkt opieki nad osobami zależnymi „Plastuś III”, gdzie rodzice mogli zostawiać swoje dzieci pod opieką pedagoga na czas udziału w zajęciach.

Jak wynika z posiadanej przez nas wiedzy, w 2015 roku spośród klientów, o których mowa powyżej, na skutek realizowanej współpracy z klientami, udzielania wsparcia w różnej formie oraz samodzielnych działań klientów 36 osób, w tym 19 kobiet podjęło pracę na dłuższy bądź krótszy okres, w zależności od możliwości rynku pracy oraz chęci, zaangażowania, możliwości, umiejętności i predyspozycji samych klientów.