Podsumowanie 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Klubu Integracji Społecznej za 2016 rok

Działalność Klub Integracji Społecznej (KIS) ma na celu udzielanie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych, w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga ludziom w samoorganizowaniu się w grupy, podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym również przedsięwzięć zmierzających do tworzenia własnych miejsc pracy.

W 2016 r. w KIS realizowana była aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin, finansowana zarówno ze środków Unii Europejskiej (w ramach Projektu „Wiem więcej – potrafię więcej”) jak i środków własnych.

Działania finansowane lub współfinansowane ze środków własnych to:

I. Aktywizacja zawodowa:
Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu – prace społecznie użyteczne dla 9 osób (w tym: 4 kobiety i 5 mężczyzn, z czego 2 mężczyzn porzuciło prace społecznie użyteczne, 2 osoby miały skrócony okres realizacji prac (1 kobieta – z uwagi na koniczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, 1 mężczyzna – z uwagi na podjęcie pracy zawodowej);

II. Aktywizacja społeczna:

 1. „Kołysanka dla rodziców” – zajęcia miały na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci. Podczas 7 dniowego cyklu spotkań, uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się m.in. z metodami zachęcania dzieci do samodzielności i współpracy, konstruktywnymi sposobami stosowania wobec dzieci nagród i kar oraz wdrażania standardów wychowawczych oraz podzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie pełnienia ról rodzicielskich. Na czas trwania zajęć dzieci uczestników miały zapewnioną fachową opiekę pedagoga w funkcjonującym przy KIS punkcie opieki nad dziećmi „Plastuś”.Ilość godzin zajęć: 21
  Ilość osób uczestniczących: 8
 2. „Teraz seniorzy” – akcja społeczna adresowana do osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców gminy Brzeszcze. Celem akcji było promowanie bezpieczeństwa osobistego oraz ochrony i profilaktyki zdrowia. W ramach akcji przeprowadzono spotkanie z przedstawicielem policji (1 godz. na grupę), trening przedmedyczny (6 godz. na grupę), trening interpersonalny (18 godz. na grupę). W ramach akcji seniorom rozdawane były „Koperty życia”.Ilość godzin zajęć: 50 (z podziałem na 2 grupy, tj.25 godz./grupę)
  Ilość osób uczestniczących: 28

Działania finansowane ze środków Unii Europejskiej to:

I. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych i niepracujących, zdolnych i gotowych do podjęcia pracy oraz poszukujących zatrudnienia:

 1. Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe, w których wspólnie uczestniczyły zarówno osoby przygotowywane do wejścia lub powrotu na rynek pracy, jak i osoby zakwalifikowane do grup wsparcia ukierunkowanych wyłącznie na aktywizację społeczną (seniorzy, osoby niepełnosprawne), bowiem celem takiego treningu jest nie tylko wzmocnienie swoich możliwości i umiejętności personalnych (takich jak komunikowanie się, asertywność, rozpoznawania mocnych i słabych stron, radzenie sobie z kłopotami oraz stresem, rozwiązywanie konfliktów) ale również integracja różnych grup społecznych.Ilość godzin treningu: 35
  Ilość uczestników zajęć: 12 (z czego 7 osób to uczestnicy KIS, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn).
 2. Trening kompetencji zawodowych – adresowany już wyłącznie do osób aktywizowanych zawodowo, a mający na celu kształtowanie oraz podniesienie indywidualnych kompetencji zawodowych tych osób, podniesienie ich samooceny i zaufania do własnych możliwości, oraz zwiększenie otwartości na wyzwania związane z poszukiwaniem zatrudnienia.Ilość godzin zajęć: 15
  Ilość uczestników treningu: 7 osób (w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn; wyłącznie uczestnicy KIS)
 3. Warsztaty komputerowe – również dla osób aktywizowanych w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej (5 osób), jak i dla osób z pozostałych grup projektowych (3 osoby), które chciały wzmocnić posiadane już umiejętności obsługi komputera lub nauczyć się ich od podstaw. W celu realizacji tych warsztatów doposażono KIS w 5 stanowisk komputerowych (zakupiono 5 laptopów).Ilość godzin warsztatów: 30
  Ilość uczestników: 8 (3 kobiety i 5 mężczyzn, z czego 5 to uczestnicy KIS)
 4. Staże – dla 2 kobiet (uczestniczek KIS) zorganizowane zostały staże zawodowe u lokalnych pracodawców (Ośrodek Kultury na stanowisko pracownika gospodarczego – bez gwarancji zatrudnienia), Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach na stanowisku woźna oddziałowa w Przedszkolu „Żyrafa” – z gwarancją zatrudnienia na 3 miesiące po zakończonym stażu)Ilość zawartych kontraktów socjalnych dotyczących aktywizacji zawodowej: 13, w tym:
  • 7 zakończonych pozytywnie
  • 6 zakończonych negatywnie

W 2016 roku z długotrwałą współpracą ukierunkowaną przede wszystkim na aktywizację zawodową (w tym zawarcie 29 kontraktów socjalnych) objęte zostały 112 osób, w tym 69 kobiet i 44 mężczyzn.
Najpopularniejszą formą pomocy dla klientów KIS są rozmowy, konsultacje i wsparcie indywidualne – rozmowy motywujące, wspierające, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, nauka prowadzenia rozmowy telefonicznej z pracodawcą, indywidualne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w zakładaniu i obsłudze poczty elektronicznej. Z usług Klubu Integracji Społecznej w 2016 roku skorzystało ogółem 106 osób, w tym 64 kobiety i 42 mężczyzn.
Z informacji, jakie posiadają pracownicy KIS, spośród wymienionych 106 osób, 42 podjęły pracę.

Dane statystyczne dotyczące zakresu bezrobocia na terenie gminy Brzeszcze (źródło: PUP Oświęcim)
Ilość osób bezrobotnych ogółem: 355, w tym 235 kobiet
– w tym z prawem do zasiłku: 71
– liczba osób bezrobotnych z podziałem na wiek:

 • 18-24 – 43
 • 25-34 – 117
 • 35-44 – 76
 • 45-54 – 45
 • 55-60 – 52
 • 60 i więcej

– liczba bezrobotnych z podziałem wg wykształcenia:

 • wyższe – 69
 • policealne i średnie zawodowe – 96
 • średnie ogólnokształcące – 46
 • zasadnicze zawodowe – 80
 • gimnazjalne i poniżej – 64

– liczba bezrobotnych z podziałem na staż pracy:

 • do 1 roku – 68
 • 1 do 5 lat – 85
 • 5 do 10 lat – 70
 • 10 do 20 lat – 48
 • 20 – 30 lat – 30
 • 30 lat i więcej – 27