Podsumowanie 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Klubu Integracji Społecznej za 2018 rok

Celem nadrzędnym Klubu Integracji Społecznej jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej (w tym działalność samopomocowa), w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

W 2018 r. w Klubie Integracji Społecznej kontynuowane były działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu konkursowego „Wiem więcej – potrafię więcej” oraz środków własnych.

Działania finansowane lub współfinansowane ze środków własnych to:

 1. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu – prace społecznie użyteczne dla 4 osób (kobiety), z czego 1 osoba podjęła pracę (osoba z niepełnosprawnością), 2 osoby podjęły staż zawodowy u pracodawcy.
 2. Praca z klientem indywidualnym, szczególnie osobami bezrobotnymi (nie tylko w rozumieniu definiowanym przez ustawę, ale również z osobami nierejestrowanymi w ewidencji PUP) oraz z klientami, którzy borykają się z innymi problemami niż bezrobocie – praca indywidualna to proces, który rozpoczyna się tzw. diagnozą problemów, oczekiwań i potrzeb tych osób, ich możliwości, predyspozycji, problemów utrudniających lub uniemożliwiających powrót na rynek pracy. Kolejne etapy to: weryfikowanie możliwości i oczekiwań klienta z ofertami rynku pracy; ustalenie planu dalszej współpracy oraz jego realizacja, m.in. poprzez udzielanie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania pomocy, w tym w programach pomocowych (w tym również dla rodzina zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi) realizowanych w tut. Ośrodku lub innych instytucjach, udzielanie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania pomocy w innych jednostkach czy u innych specjalistów, udzielanie pomocy w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, zakładaniu poczty elektronicznej do celów poszukiwania pracy i uczestnictwa w rekrutacji, wyszukiwaniu aktualnych ofert pracy adekwatnych do wykształcenia, umiejętności, kwalifikacji i możliwości dojazdu klienta do miejsca pracy, w elektronicznym wysyłaniu aplikacji do wybranych pracodawców, udostępnianie telefonu komputera z dostępem do Internetu. Z klientami prowadzone są rozmowy wspierające, motywujące, są oni kierowani do różnych specjalistów, jeżeli zidentyfikowane problemy przekraczają kompetencje pracowników KIS (psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, radca prawny, i inni).

W 2018 r. współpracą objętych zostało 69 osób (w tym 25 dzieci). Z tego 35 osób kontynuowało współpracę od 2016 i 2017 roku (w tym 18 dzieci), z czego 14 osób zakończyło współpracę zgodnie z indywidualnym planem współpracy (w tym 4 dzieci).
6 osób podjęło pracę (uczestnicy projektu), 1 osoba podjęła staż z PUP.

26 osób kontynuuje współpracę z KIS, z czego 21 to uczestnicy projektu (w tym 14 dzieci).
Kontrakty socjalne dla osób aktywizowanych zawodowo zawierane były i oceniane przez pracowników socjalnych z terenu, w związku z czym wykazane zostaną w sprawozdaniach działu pomocy środowiskowej.
Ponadto, z usług KIS takich jak dostęp do ofert pracy, telefonu, komputera, Internetu, druku dokumentów aplikacyjnych skorzystało w 2018 r. 51 osób, w tym 19 kobiet i 32 mężczyzn.

Działania finansowane ze środków Unii Europejskiej to:

I. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych i niepracujących, zdolnych i gotowych do podjęcia pracy oraz poszukujących zatrudnienia:

 1. Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe, w których wspólnie uczestniczyły osoby przygotowywane do wejścia lub powrotu na rynek pracy i osoby zakwalifikowane wyłącznie do aktywizacji społecznej (seniorzy). Celem treningu było wzmocnienie swoich możliwości i umiejętności personalnych (takich jak komunikowanie się, asertywność, rozpoznawania mocnych i słabych stron, radzenie sobie z kłopotami oraz stresem, rozwiązywanie konfliktów) i integracja uczestników.Ilość godzin treningu: 35
  Ilość uczestników zajęć: 14 (z czego 10 osób to uczestnicy KIS, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn).
 2. Warsztaty komputerowe – zorganizowane dla osób aktywizowanych w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej (1 osoba) oraz dla osób z pozostałych grup projektowych (3 osoby). Celem warsztatów było rozszerzenie posiadanych już umiejętności obsługi komputera lub nauka od podstaw.Ilość godzin warsztatów: 30 godz.
  Ilość uczestników: 4 osoby (kobiety, z czego 1 to uczestniczka KIS)
 3. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 6 osób – celem poradnictwa była identyfikacja potrzeb i możliwości osób na rynku pracy oraz diagnoza ich postawy wobec podjęcia zatrudnienia.Ilość godzin IPZ: 18 godz.
  Ilość uczestników: 6 osób (w tym 5 kobiety, 1 mężczyzna, wszystkie osoby to uczestnicy KIS).
 4. Staże – skierowano 7 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn) – uczestnicy KIS, z tego 2 osoby przerwały realizację (1 kobieta i 1 mężczyzna). Staże zorganizowane zostały u lokalnych pracodawców (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach, Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Skidziniu Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej). 4 osoby (kobiety) kontynuują staże do 2019 r..
 5. Kurs komputerowy ECDL BASE – dla 2 osób (kobiety, z czego 1 to uczestniczka KIS).Ilość godzin kursu: 60 godz.

Osoby uczestniczące w zajęciach miały możliwość skorzystania ze wsparcia w formie zapewnienia opieki na dziećmi w trakcie trwania zajęć lub indywidualnych form wsparcia.
Ilość godzin wsparcia: 38,5 godz.
Ilość osób, które skorzystały z tej formy wsparcia: 5 osób (10 dzieci)

Dane statystyczne dotyczące zakresu bezrobocia na terenie gminy Brzeszcze (źródło: PUP Oświęcim)

Ilość osób bezrobotnych ogółem: 267, w tym 169 kobiet
– w tym z prawem do zasiłku: 57

Liczba osób bezrobotnych z podziałem na wiek:

 • 18-24 – 33
 • 25-34 – 87
 • 35-44 – 68
 • 45-54 – 40
 • 55-59 – 25
 • 60 i więcej – 14

Liczba bezrobotnych z podziałem wg wykształcenia:

 • wyższe – 49
 • policealne i średnie zawodowe – 71
 • średnie ogólnokształcące – 32
 • zasadnicze zawodowe – 74
 • gimnazjalne i poniżej – 41

Liczba bezrobotnych z podziałem na staż pracy (w latach):

 • do 1 roku – 55
 • 1 do 5 lat – 66
 • 5 do 10 lat – 52
 • 10 do 20 lat – 40
 • 20 do 30 lat – 23
 • 30 lat i więcej – 12
 • bez stażu – 19

Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach):

 • do 1 – 36
 • 1 – 3 – 78
 • 3 – 6 – 38
 • 6 – 12 – 53
 • 12 – 24 – 22
 • pow.24 – 40

II. Inne zajęcia realizowane w ramach projektu, niespecyficzne dla KIS:

 1. Indywidualne warsztaty komputerowe dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niedowidzeniem – celem warsztatów była nauka obsługi komputera w zakresie podstawowym, dostosowanym do możliwości osoby.Ilość godzin warsztatów: 30 godz.
  Ilość uczestników: 1 osoba (kobieta)
 2. Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla osób w wieku senioralnym – celem zajęć jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, poprawa jakości życia seniorów, zwiększenie zaangażowania seniorów w korzystanie z dorobku kultury, promowanie aktywnego starzenia się, przyswajanie nowych wrażeń, ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej i prewencja w tym zakresie, zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej, integrację środowiska seniorów.Ilość godzin zajęć: 57 godz.
  Ilość uczestników: 9 osób (7 kobiet i 2 mężczyzn)
 3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – dietetyk: cel realizacji wsparcia jest poprawa jakości życia i sprawności fizycznej dla osób chcących zmienić swoją dietę ze względu na stan zdrowiaIlość godzin: 13 godz.
  Ilość uczestników: 3 osoby (kobiet)
 4. Rehabilitacja fizyczna osoby z niepełnosprawnościami – celem realizacji działania jest poprawa sprawności manualnej i motorycznej osoby, wzmocnienie możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, poprawa jakości życiaIlość godzin: 46 godz.
 5. Indywidualny trening kompetencji i umiejętności życiowych dla osoby z niepełnosprawnościami – celem treningu jest ćwiczenie aspektów behawioralnych uczestniczki projektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację interpersonalną i zachowanie w sytuacjach społecznych, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, budowanie własnego wizerunku, mowę ciała, zwiększenie świadomości swoich praw, możliwości i obowiązków.Ilość godzin: 51 godz.
 6. Opieka nad osobą niesamodzielną – celem jest umożliwienie uczestnictwa uczestniczki projektu w zajęciach reintegracji społecznej, realizowanych w ramach usług aktywnej integracjiIlość osób korzystających: 1
  Ilość godzin: 19 godz.

W ramach projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” wsparciem objęte są również dzieci, które w 2018 r. skorzystały z niżej wymienionych form wsparcia:

 • indywidualne wsparcie pedagogiczne – ilość dzieci: 23; ilość godzin wsparcia: 569,5 godziny;
 • indywidualne wsparcie pedagogiczne dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami (oligofrenopedagog), świadczone w miejscu zamieszkania dziecka – ilość godzin wsparcia: 42 godz.;
 • zajęcia ruchowo-rozwojowo-sportowe na basenie dla dzieci – ilość dzieci: 8 osób, ilość godzin wsparcia: 32 godziny;
 • trening pedagogiki zabawy dla dzieci (kontynuacja z 2017 r.) – ilość dzieci: 9 dzieci, ilość godzin wsparcia: 28 godzin;
 • indywidualne wsparcie logopedyczne dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami, świadczone w miejscu zamieszkania dziecka: ilość godzin wsparcia: 57 godz.
 • indywidualna nauka komunikacji alternatywnej dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami, świadczona w miejscu zamieszkania dziecka: ilość godzin wsparcia: 51 godz.
 • rehabilitacja metodą Vojty dla 1 dziecka z niepełnosprawnościami, świadczona w miejscu zamieszkania dziecka: ilość godzin wsparcia: 75 godz.

Ponadto, dla uczestników projektu (dorosłych i dzieci) 1 x w tygodniu 3 godzinny dyżur pełniła psycholog. Ilość osób, która skorzystała z tej formy wsparcia: 27 osób. Ilość zrealizowanych w 2018 r. godzin wsparcia: 123 godz.