Rodzina 500+ w pytaniach i odpowiedziach

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze mogą otrzymywać: matka, ojciec, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekuna faktycznego, świadczenie przysługuje także dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czy będzie obowiązywać kryterium dochodowe?

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze obowiązuje bez kryterium dochodowego.

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek – przez Internet (tj. za pomocą portalu informacyjno -usługowego Emp@tia, Elektronicznego Urzędu Podawczego ePUAP, Portalu Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej) lub w tut. Ośrodku. Można to zrobić także za pośrednictwem Poczty Polskiej. Będzie liczyć się data stempla pocztowego. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie bez kryterium dochodowego można składać od 1 lipca 2019 r. przez Internet (za pomocą portalu informacyjno -usługowego Emp@tia, Elektronicznego Urzędu Podawczego ePUAP, Portalu Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej), a od 1 sierpnia 2019 r. formie papierowej. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lutego danego roku.
Natomiast prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Czy mając ustalone już prawo do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko do  30 września 2019 r., powinienem/powinnam złożyć wniosek na to samo dziecko, w momencie składania wniosku na pierwsze dziecko w terminie do 30 września 2019 r.?

Tak, wówczas prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostanie ustalone od 1 lipca 2019 r., natomiast prawo do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko zostanie ustalone od 1 października 2019 r..

Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać w wersji elektronicznej ze strony Ośrodka i strony ministerstwa www.mpips.gov.pl. W wersji papierowej w tut. Ośrodku w pokoju nr 110.
Wniosek w wersji elektronicznej można złożyć poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko?

Od 1 lipca 2019 r. nie trzeba załączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód, ponieważ świadczenie to nie jest już uzależnione od kryterium dochodowego. Natomiast w przypadku osoby rozwiedzionej w dalszym ciągu wymagane będzie prawomocne orzeczenie sądu tj. wyrok rozwodowy.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego?

Jeżeli  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., to wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. skutkować będzie przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień, wrzesień.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Jak będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w przypadku opieki naprzemiennej rodziców?

Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem  sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Ile czasu będzie miał rodzic na złożenie wniosku w przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka?

Trzy miesiące, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Wówczas prawo do świadczenia wychowawczego ustala się odpowiednio od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn. zm.)