Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 z zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne

Osoby uprawnione:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł (dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
 3. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są:
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Wniosek:

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
  • z urzędu.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, pokój nr 6 do dnia 15 września lub w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych – do dnia 15 października na dany rok szkolny.

3. Wysokość Stypendium:

W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi:

 • 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 186,00zł przy dochodzie do 250 zł na osobę w rodzinie ucznia,
 • 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 124,00zł przy dochodzie powyżej 250 zł na osobę w rodzinie ucznia.

4. Formy przyznawania stypendium szkolnego:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, zakupu odzieży i obuwia sportowego, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • całkowite lub częściowe pokrycie opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłaty czesnego w szkołach niepublicznych, a także opłaty za internat lub bursę uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego,
 • świadczenie pieniężne, na warunkach ustalonych w ustawie o systemie oświaty,
 • stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa wyżej, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania..

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.
Refundacja wydatków realizowana jest tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.