Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne

Osoby uprawnione:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.
 2. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł (dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
 3. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są:
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Wniosek:

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
  • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
  • dyrektora szkoły/kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
  • z urzędu.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, pokój nr 6 do dnia 15 września lub w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych – do dnia 15 października na dany rok szkolny.

3. Wysokość Stypendium:

W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi:

 • 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 186,00zł przy dochodzie do 250 zł na osobę w rodzinie ucznia,
 • 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 124,00zł przy dochodzie powyżej 250 zł na osobę w rodzinie ucznia.

4. Formy przyznawania stypendium szkolnego:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, zakupu odzieży i obuwia sportowego, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • całkowite lub częściowe pokrycie opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłaty czesnego w szkołach niepublicznych, a także opłaty za internat lub bursę uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego,
 • świadczenie pieniężne, na warunkach ustalonych w ustawie o systemie oświaty,
 • stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa wyżej, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania..

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją administracyjną w formie pokrycia poniesionych wydatków szkolnych. Dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.
Refundacja wydatków realizowana jest tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przyjmowanie wniosków

Wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków z załącznika potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. oraz udzielanie informacji w pokoju nr 208 (II piętro) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6  do dnia 15 września 2019r. w godz. pracy Ośrodka.

poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00;
środy od 7.00 do 17.00
piątki od 7.00 do 13.00, telefon: 32 2111251 w.36.