Tryb udzielania usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych można zwrócić się do Ośrodka Pomocy osobiście lub telefonicznie. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług i zalecaną przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu pracownik socjalny i kierownik Sekcji Opieki nad Chorym w Domu odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy podczas którego ustalony zostaje zakres usług i wydana na tej podstawie decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych. Należy zaznaczyć, że osoba w rodzinie wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od osób najbliższych. Procedura przyznawania usług jest taka sama, a ponadto przeprowadzony jest rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do alimentacji (rodzice, dzieci).

Usługi opiekuńcze u osoby w rodzinie mogą być przyznane, o ile Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje wolnymi godzinami w Sekcji Opieki nad Chorym w Domu.

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.