Warsztaty

Trening pedagogiki zabawy dla dzieci

Dla grupy dzieci zrekrutowanych do projektu „Wiem więcej – potrafię więcej”, w I kwartale bieżącego roku organizujemy trening pedagogiki zabawy.
Pedagogika zabawy to metodyka, która proponuje działania stwarzające dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, ułatwia kontakty między sobą, wyzwala aktywność twórczą i stymuluje do podejmowania działań. Uwzględnia wszystkie poziomy komunikacji, podnosi rangę przeżyć, umożliwia rozluźnienie oraz integrację grupy. Zajęcia twórcze i integracyjne realizowane poprzez zabawę dają dzieciom możliwość zrelaksowania się, odpoczynku psychicznego, poznania możliwości zabawy innej od zabaw interaktywnych. Zabawa stwarza możliwość większej otwartości w kontaktach z innymi, wykazania się inicjatywą, kreatywnością, odreagowania na stres dnia codziennego.
Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Ziółkowska


Indywidualne poradnictwo zawodowe

Indywidualne poradnictwo zawodowe stanowi usługę mającą na celu pomoc osobie poszukującej zatrudnienia w rozwiązaniu problemu, który dotyczyć może braku umiejętności poszukiwania pracy, obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej, określenia preferencji i możliwości zawodowych, wyboru lub zmiany zawodu, wyboru miejsca pracy, wyboru kierunku kształcenia, szkolenia czy planowania rozwoju zawodowego,.

Indywidualna porada polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Ma ona charakter rozmowy doradczej, w ramach której pracownik doradca zawodowy określa, wspólnie z osobą korzystającą z porady, jej problem zawodowy oraz sposoby jego rozwiązania, a także przygotowuje do lepszego radzenia sobie z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy.

W ramach projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” wsparcia w tym zakresie udziela doradca zawodowy – Alicja Włodarczyk


Kursy/szkolenia zawodowe

Głównym celem realizacji kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych oraz innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę tych osób na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, podjęcie innej pracy zarobkowej lub założenie własnej działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w wyuczonym lub dotychczas wykonywanym zawodzie.
W ramach niniejszego projektu, w bieżącym kwartale 2017 r., dla 6 uczestników i uczestniczek projektu zorganizowane zostały następujące kursy: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do obsługi magazynu”, kurs komputerowy ECDL BASE oraz „Kadry i płace oraz księga przychodów i rozchodów”. Dobór rodzajów kursów jest indywidualny dla poszczególnych osób i stanowi odpowiedź na indywidualne preferencje, predyspozycje i możliwości uczestników projektu oraz zapotrzebowanie rynku pracy.


Indywidualne wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy kierowana do uczestników projektu przeżywających kryzysy życiowe, napotykających trudności w życiu osobistym, społecznym, zawodowym, mających problemy z komunikacją, z utrzymaniem zadowalających relacji z rówieśnikami, z najbliższym otoczeniem, z szerszym społeczeństwem, nieradzących sobie ze stresem oraz będących pod jego silnym wpływem z równych przyczyn, dla osób mających problemy z lękiem, obniżonym nastrojem i innymi osobistymi przeżyciami, których nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć.

Psycholog – mgr Justyna Mroczek przyjmuje w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 2, III piętro, pokój 328, w każdy piątek, w godzinach od 16:00 – 19:00.


Indywidualne wsparcie pedagogiczne dla dzieci

Dla grupy dzieci zrekrutowanej do udziału w projekcie w bieżącym roku kalendarzowym kierujemy wsparcie w formie indywidualnej pracy pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w  szkole, w domu, w środowisku rówieśniczym, po to aby wspierać jego potencjał rozwojowy i stwarzać warunków do aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i  w środowisku społecznym.
Wsparcia udziela: Maria Wróblewska


Warsztaty komputerowe dla dorosłych

We wrzeniu br. rozpoczynają się warsztaty komputerowe dla dorosłych uczestników projektu. Celem tych zajęć jest pomoc osobom uczestniczącym w użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które obecnie są powszechne w wielu dziedzinach życia codziennego, np. obsługa systemu usług finansowych i bankowych, obsługa kont internetowych związanych ze sprawami zdrowotnymi, komunikowanie się z osobami na odległość, której nie można albo którą trudno pokonać, zawieranie znajomości, pozyskiwanie ważnych czy ciekawych informacji, itp.
Warsztaty pomogą nauczyć się, lepiej poznać zasady działania systemów i narzędzi komputerowych oraz wyposażyć uczestników projektu w umiejętności niezbędne do sprawnego korzystania z różnorodnych nowoczesnych technologii informatycznych. Zakres i poziom wiedzy będzie dostosowany do potrzeb oraz możliwości i umiejętności uczestników zajęć.
Warsztaty prowadzi mgr Barbara Święszek – Kisielak


Zajęcia aktywizujące dla seniorów

Dla uczestników projektu należących do grupy seniorów proponujemy zajęcia aktywizujące dostosowane do oczekiwań, potrzeb, możliwości oraz predyspozycji tych osób. Celem zajęć jest pobudzenie do aktywności społecznej, kulturalnej, ruchowo-rekreacyjnej, aktywnego spędzania czasu wolnego, poszukiwania nowych sfer zainteresowań, przełamywanie barier stanowiących konsekwencje dotychczasowej bierności i wycofywania się z życia społecznego.
Zajęcia rozpoczynają się w sierpniu br. Animatorem tych zajęć jest mgr Anna Chodacka.


Trening kompetencji społecznych dla dzieci

To jedna z form wsparcia dla najmłodszej grupy uczestników projektu, zrekrutowanych w I kwartale bieżącego roku. Zajęcia umożliwiają wzmocnienie u dzieci kształtowania umiejętności komunikacyjnych, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wyrażania emocji, prawidłowego demonstrowania potrzeb, rozładowywania napięć i konfliktów przed wystąpieniem agresji, modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie oraz wzmocnienia zdolności do inicjowania, podtrzymywania, negocjowania związków i relacji z innymi ludźmi – rodzicami, rodzeństwem, kolegami i koleżankami, krewnymi, nauczycielami oraz innymi osobami, z którymi dziecko spotyka się na co dzień.
Warsztaty rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., a prowadzi je mgr Joanna Zając.


Trening kompetencji zawodowych

To kolejne zajęcia grupowe zorganizowane dla uczestników Projektu zrekrutowanych w bieżącym roku. Rozpoczęły się 2 czerwca. Celem treningu jest budowanie i doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie i przestrzeni oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w procesie poszukiwania pracy. Uczestnicy zajęć otrzymają wiedzę z zakresu umiejętności określenia swoich możliwości, umiejętności, predyspozycji, zainteresowań oraz preferencji, poruszania się po otwartym rynku pracy, oczekiwań oraz ofert współczesnego rynku zatrudnienia, tworzenia własnych aplikacji zawodowych, nawiązywania kontaktów z pracodawcami, umiejętności uczestniczenia w rozmowach z pracodawcami.
Trening prowadzi doradca zawodowy – Elżbieta Pikania


Trening kompetencji społecznych

W czerwcu br. rozpoczął się trening kompetencji społecznych dla osób dorosłych – nowej grupy uczestników Projektu zrekrutowanej w 2017 r. Są to zajęcia grupowe kształtujące umiejętności społeczne i komunikacyjne, wspomagające rozwój osobisty człowieka. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, nabycie umiejętności adekwatnego reagowania w różnorodnych sytuacjach społecznych, współdziałania w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się z otoczeniem, zdobywanie umiejętności wyrażania własnych emocji i dostrzegania emocji innych osób, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości.
Trening prowadzi mgr Joanna Zając


Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników projektu

W I kwartale oraz na początku II kwartału br. wśród osób zrekrutowanych do uczestnictwa w Projekcie przeprowadzone zostały indywidualne diagnozy problemów, potrzeb, możliwości i oczekiwań ww. osób, zarówno w zakresie społecznym i psychologicznym. Na podstawie tych diagnoz zredagowane zostały indywidualne ścieżki wsparcia, które wraz z procesem uczestnictwa w zajęciach będą ewoluowały, by jak najpełniej mogły odpowiadać na potrzeby uczestników Projektu, a jednocześnie spełniać założone w Projekcie cele.


Warsztaty ruchowo – rozwojowo – sportowe

Od 19 maja realizujemy warsztaty ruchowo – rozwojowo – sportowe dla dzieci. Zajęcia odbywają się na lokalnym basenie „Pod Platanem”, a prowadzą je instruktorzy sportu i nauczyciele wychowania fizycznego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – P. Marcin Sikorski oraz p. Andrzej Jakimko. Zajęcia maja na celu podniesienie ogólnej sprawności organizmu, korygowanie wad postawy, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, rozwijanie zainteresowań sportowych, wytwarzanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa, wdrażanie do uprawiania aktywności fizycznej, wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku. Pośrednio wpływają również na integrację grupy, umożliwiają rozładowywanie napięć emocjonalnych poprzez ruch i zabawę, stanowią formę rekreacji dla dzieci.


Warsztaty muzyczno – taneczno – teatralne dla dzieci

Zajęcia te, od lutego br. prowadzi dla dzieci p. Anna Chodacka. Celem warsztatów jest rozwój i wspomaganie kreatywności u dzieci, zdobywanie doświadczenia w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększenie świadomości aparatu głosowego, nabywanie świadomości ciała, ekspresja w ruchu, gestach i mimice, rozwijanie twórczej postawy, koordynacji i sprawności ruchowej, kształtowanie zainteresowań aktorstwem, tańcem, śpiewem, muzyką, pokonywanie nieśmiałości, tremy, wyrażanie siebie i swoich emocji, rozwijanie indywidualnych zdolności, poszukiwanie swoich mocnych stron i niwelowanie słabych, zwiększenie koncentracji uwagi. Mamy nadzieję, że zajęcia te w efekcie końcowym zaowocują pokazem nabytych umiejętności.


Indywidualne i grupowe wsparcie pedagogiczne dla dzieci

Od lutego 2017 r. kontynuujemy działania zainicjowane w ubiegłym roku z zakresu pracy pedagogicznej indywidualnej i grupowej, w tym również dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Zaangażowani specjaliści swoimi działaniami zapewniają dzieciom pomoc poprzez rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez: obserwację zachowań, prowadzenie indywidualnych rozmów oraz pracy grupowej, diagnozowanie i analizę efektów nauki, prowadzenie zajęć kompensacyjnych, nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmów z rodzicami, udzielanie porad wychowawczych. Ponadto określają formy i sposoby pomocy dzieciom poprzez sporządzanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju czy pokonywania trudności, która to pomoc leży w kompetencjach innych specjalistów.

Zajęcia prowadzą: Magdalena Majcherczyk oraz Monika Kamińska


Pedagogika zabawy dla dzieci i rodziców

Warsztaty pedagogiki zabawy dla dzieci oraz ich rodziców, oprócz walorów edukacyjnych stanowią źródło radości i satysfakcji. Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka funkcjonującego w ramach określonej grupy oraz pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Zajęcia mają angażować emocjonalnie wszystkich uczestników zajęć, pobudzać do twórczego działania, inspirować do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości. Założenia teoretyczne pedagogiki zabawy mają swoje źródło w psychologii humanistycznej, gdzie jednostkę uznaje się za osobę rozwijającą się przez całe życie oraz dążącą do samorealizacji.

U nas warsztaty pedagogiki zabawy rozpoczęły się z dniem 14 lutego, a prowadzi je pani Agnieszka Ziółkowska. Przewidywany termin zakończenia zajęć to połowa lipca br. Życzymy samych przyjemnych wrażeń


Psychoterapia

To jedna z form indywidualnego wsparcia adresowanego do dorosłych uczestników projektu, realizowana od lutego br. z przewidywanym terminem zakończenia w listopadzie 2017 r. Psychoterapia jest zbiorem technik leczących albo wspomagających leczenie różnych schorzeń i problemów natury psychicznej. Wspólną cechą stosowanych w psychoterapii technik jest kontakt międzyludzki. Cel psychoterapii najczęściej ukierunkowany jest na zmianę zachowań i postaw osoby korzystającej z tego rodzaju wsparcia, a ponadto na rozwój kompetencji emocjonalnych, czyli podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami, stresem, poprawa zdolności tworzenia więzi, komunikowania się z otoczeniem i współpracy z nim.

Psychoterapię prowadzi psycholog i psychoterapeutka – p. Agnieszka Fabiś


Pierwsza pomoc przedmedyczna i profilaktyka zdrowia dla dzieci

Nawet najmłodsze dzieci warto uczyć, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa, bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy zdarzy się sytuacja wymagająca niezwłocznej reakcji. Wielokrotnie już zdarzało się, że „mali bohaterowie” ratowali życie swoich bliskich, wykorzystując w najlepszy sposób swoją wiedzę i umiejętności przekazaną przez rodziców bądź podczas kursów w szkole czy nawet w przedszkolu. Chociaż dzieci w wieku wczesnoszkolnym czy szkolnym nie mają jeszcze predyspozycji do prowadzenia reanimacji czy resuscytacji, warto rozpocząć i utrwalać edukację dotyczącą podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, a przede wszystkim umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdrowia dla dzieci będących uczestnikami projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” prowadzi w lutym br. ratownik medyczny – Bartosz Salamon.


Arteterapia grupowa dla osób dorosłych

Arteterapia to szeroko rozumiana terapia poprzez sztukę. Można w niej wyróżnić zarówno psychoterapię sztuką, jak i terapię sztuka w wymiarze pedagogicznym. Arteterapia opiera się na wykorzystywaniu leczniczych i terapeutycznych walorów pewnych dziedzin sztuki w procesie oddziaływania na osobowość jednostki, głownie zaś na sferę emocjonalną. Celem sesji terapeutycznych jest „wyładowanie” skumulowanych negatywnych emocji, pozbycie się wewnętrznych blokad. Dla grupy dorosłych uczestników Projektu, zajęcia z arteterapii prowadzi w lutym oraz marcu br. w Klubie Integracji Społecznej Pani Anna Chodacka. Zastosowane metody i techniki terapii dostosowane są do specyfiki grupy oraz potrzeb uczestników zajęć.


Socjoterapia

Socjoterapia dla dzieci jest metodą korygowania nieprawidłowości zachowań typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami, poprzez zastosowanie oddziaływań natury społecznej.

Zadaniem działań socjoterapeutycznych jest wspomaganie dzieci w ich rozwoju i przyjmowaniu oraz rozumieniu rzeczywistości poprzez osiąganie celów rozwojowych, terapeutycznych i edukacyjnych. Podczas socjoterapii dzieci biorą udział w określonych sytuacjach społecznych, w których uczą się właściwych zachowań. Te z kolei wspomagają odreagowywanie napięć emocjonalnych oraz pozwalają na przyswajanie akceptowalnych społecznie umiejętności.

W ramach projektu, socjoterapię dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzi mgr Małgorzata Tatara.


Trening ekonomiczny

Trening ekonomiczny służy rozwijaniu umiejętności gospodarowania uzyskiwanym dochodem, uczy planowania najpilniejszych wydatków, dokonywania przemyślanych zakupów i generowania oszczędności nie tylko według własnych potrzeb ale przede wszystkim możliwości. Umiejętne konstruowanie budżetu domowego nie jest łatwą sztuką, dlatego podczas treningu, uczestnicy projektu mieli możliwość wielokrotnie ją przećwiczyć w oparciu o wiedzę i metody przekazane przez trenera. Zajęcia prowadził p. Paweł Pogorzelski.


Pierwsza pomoc przedmedyczna i profilaktyka zdrowia

By zachować zdrowie należy stosować jego promocję (pomnażanie potencjału zdrowia) oraz prewencję (uniknięcie choroby). Na czynników warunkujące zdrowie składają się m.in.: styl życia, środowisko, biologia człowieka, organizacja opieki medycznej.

Celem zajęć warsztatowych prowadzonych przez ratownika medycznego Bartosza Salamona, jest wyposażenie ich uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające zarówno na samodzielne udzielenie pomocy w najbardziej typowych sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub życia jak i w wiedzę z zakresu eliminacji społecznych, ekonomicznych i kulturowych wzorców życia przyczyniających się do podwyższenia ryzyka występowania chorób.


Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci w placówce wsparcia dziennego

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dostosowane jest do indywidualnych potrzeb uczestników (dzieci). Psycholog dyżuruje średnio dwa razy w tygodniu, wspierając wychowawców i specjalistów  we wdrażaniu zaplanowanych dla dzieci oddziaływań edukacyjno – korekcyjno – wychowawczych, rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych, rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci oraz określaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i rozwijaniu ich uzdolnień.

Wsparciem uczestników w rozwiązaniu różnych problemów życiowych, wychowawczych dotyczących ich samych lub ich relacji z bliskimi czy grupą rówieśniczą zajmuje się psycholog – mgr Anna Dudek – Smaka.


Indywidualne wsparcie logopedyczne dla dzieci w placówce wsparcia dziennego

Mowa to nie tylko sposób komunikowania się. Za jej pośrednictwem kształtuje się też osobowość i zdolności psychiczne dziecka. Dzieci, które mają problemy logopedyczne, zwykle mają również kłopoty z nauką już od początku edukacji. Z powodu wady wymowy źle wymawiają poznawane litery, źle je odczytują i tak też zapisują. Dzieci te wolniej uczą się czytać, mają trudności ze zrozumieniem tekstu i niechętnie odpowiadają na pytania nauczyciela. Często są też wyśmiewane przez kolegów, co powoduje osamotnienie i obniża poczucie własnej wartości.

Ćwiczenia logopedyczne pozwalają zniwelować większość wad wymowy u dzieci. Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy i korygowanie istniejących wad wymowy, prowadzą do kształtowania prawidłowych wzorców ruchowych narządów artykulacyjnych, kształtowania poczucia rytmu umożliwiającego prawidłowe stosowanie prozodii mowy, tj. melodii, akcentu i rytmu, umiejętności różnicowania i identyfikowania dźwięków mowy, komunikacji pozawerbalnej polegającej na umiejętności wyrażania własnych emocji.

Opracowaniem indywidualnej diagnozy dla każdego dziecka oraz określeniem wskazań do dalszej pracy logopedycznej zajmuje się logopeda – mgr Joanna Zając.


Warsztaty komputerowe

Umiejętność obsługi komputera i poruszania się w sieci internetowej jest dzisiaj podstawowym wymogiem sfery osobistej i zawodowej. Kontakt z innymi ludźmi, wyszukiwanie informacji o pogodzie, rozkładu jazdy autobusów i danych kontaktowych instytucji i firm to nasza codzienna rzeczywistość. Mówi się, że komputer jest oknem na świat. Nie wychodząc z domu, możemy obejrzeć miejsca, do których zawsze chcieliśmy pojechać, a znajdują się po drugiej stronie globu. Umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii jest bardzo cenna i skutecznie ułatwia życie.

Młode pokolenie nie pamięta czasów bez komputerów, tabletów i smartfonów. Dorośli zaś często potrzebują, by ktoś pokazał, że  obsługa sieci i komputera nie jest taka trudna, jak mogłoby się wydawać.

Wiedzę  w wystarczająco jasny i przystępny sposób przekazuje informatyk – mgr Włodzimierz Włodarczyk.


Staże zawodowe finansowane z projektu „Wiem więcej – potrafię więcej”

Praca to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Pozwala na osiągnięcie odpowiedniego statusu materialnego i społecznego, przynosi dochód zapewniający poczucie bezpieczeństwa. Jest sposobem na samorealizację, przynosi satysfakcję i szacunek otoczenia.

Długotrwały okres pozostawania bez pracy może obniżyć wiarę bezrobotnego we własne możliwości, zaburzyć świadomość własnego potencjału zawodowego. Często z niską samooceną w parze idzie nieśmiałość, lęk przed oceną, strach przed krytyką. Staż jest szansą na powrót do  optymalnego funkcjonowania społeczno – zawodowego, usamodzielnienie i rozwój osobisty. Jego celem jest:

 • umożliwienie osobie bezrobotnej nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywis­tych warunkach pracy,
 • umożliwienie uzyskania zatrudnienia po zakończonym stażu.

Staże dla dwóch uczestników projektu realizowane są na terenie Gminy Brzeszcze w Ośrodku Kultury w Brzeszczach oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Brzeszczach.


Trening kompetencji zawodowych

Kształtuje u uczestników indywidualne kompetencje zawodowe, podnosi ich samoocenę i zaufanie do własnych możliwości, bowiem w dzisiejszej rzeczywistości samo szukanie zatrudnienia jest zaplanowaną i systematyczna pracą.

Kontakt z potencjalnymi pracodawcami to prezentacja własnych zasobów, które przyniosą firmie korzyści. Proces poszukiwania zatrudnienia oparty jest na umiejętności zarządzania sobą, nazywania własnych zalet i określania celów zawodowych. Osoba podejmująca decyzje zawodowe powinna posiadać wiedzę o sobie, kompetencjach osobistych i organizacyjnych, czyli o środowisku zawodowym, stanowisku pracy i wymaganiach stawianych pracownikom przez pracodawców oraz rynku pracy.

Celem treningu jest:

 • kształtowanie oraz podniesienie indywidualnych kompetencji zawodowych,
 • podniesienie samooceny i zaufania do własnych możliwości,
 • zwiększenie otwartości na wyzwania związane z poszukiwaniem zatrudnienia.

Trening kompetencji zawodowych prowadzi doradca zawodowy mgr Elżbieta Pikania.


Punkt opieki nad dziećmi „Plastuś”

Dla uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” będących rodzicami i opiekunami dzieci, podczas ich udziału w zajęciach, funkcjonuje punkt opieki nad dziećmi pod nazwą „Plastuś” w Brzeszczach przy ulicy  Mickiewicza 2, III piętro, pok.328. Maluchami opiekuje się mgr Elżbieta Michalik.
Zainteresowanych tą formą wsparcia prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminów i  godzin pozostawienia dziecka w „Plastusiu”,  osobiście bądź telefonicznie z Kierownikiem Projektu: Ewą Zarycką – Nikiel, Klub Integracji Społecznej OPS, ul. Mickiewicza 2, Brzeszcze, p. III pok. 310, tel. 32/7371919 lub 667 294 953


Trening kompetencji społecznych

Taki trening, to wzmocnienie umiejętności odnajdowania się wśród ludzi, czerpanie od innych wsparcia i satysfakcji ze współpracy, to kompetencje, które są pomocne w pokonywaniu trudności życiowych, uświadomienie sobie, że od jakości relacji z innymi zależy samoocena człowieka.
Celem treningu jest wzmocnienie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, nauka praktycznego dostrzegania wartości w różnorodności innych osób, ograniczenie roli jaką w świecie relacji międzyludzkich mogą odgrywać stereotypy, doskonalenie umiejętności komunikacji i komunikowania swoich myśli, potrzeb i emocji, budowanie i utrwalanie pozytywnego i adekwatnego obrazu własnej osoby oraz rozwijanie umiejętności współpracy i współistnienia w grupie.
Wzrost poziomu kompetencji społecznych pozwoli na skuteczne radzenie sobie z kłopotami, na mniejsze odczuwanie psychicznych i wegetatywnych objawów stresu, na łatwiejsze podejmowanie zmagań z sytuacjami kryzysowymi.
Zajęcia prowadzi mgr Joanna Zając.


Praca pedagogiczna z dziećmi w placówce wsparcia dziennego

Wśród uczestników projektu :Wiem więcej – potrafię więcej” są dzieci w wieku 7 do 15 lat, które uczęszczają do Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Jawiszowicach, w tym dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Dla tej grupy projektowej zaplanowane zostało między innymi wsparcie pedagogów dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci, realizowane od sierpnia br.
Świetlica  jest placówką pozalekcyjną. Ma na celu zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wzmacnianie ich osobowości, realizację założeń edukacyjnych i rozwojowych. W ramach projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” dzieciom uczęszczającym do Świetlicy zostanie poszerzona oferta wsparcia na podstawie przeprowadzonych indywidualnych diagnoz oraz wiedzy o potrzebach uzyskanej od osób i specjalistów z otoczenia tych dzieci – rodziców, pracowników socjalnych, nauczycieli.


Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników projektu

W okresie od maja do sierpnia br., w ramach wsparcia adresowanego do uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” zrealizowane zostały indywidualne diagnozy w zakresie społecznym oraz psychologicznym, na podstawie których ustalono indywidualne ścieżki reintegracji. Jest to etap niezbędny i kluczowy dla sukcesu projektu, bowiem właściwie zdiagnozowany problem, potrzeba oraz potencjał danej osoby stanowi podstawę do zastosowania konkretnych i celowych rozwiązań. Rodzaj oraz jakość proponowanych działań ma na celu zapewnienie uczestnikom projektu pełną satysfakcję zarówno z samego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia jak i z nabycia nowych czy też wzmocnienia już istniejących zasobów personalnych.

Warsztaty edukacyjne dla osób niepracujących

Klub Integracji Społecznej w Brzeszczach prowadzi nabór na warsztaty edukacyjne dla osób niepracujących, poszukujących zatrudnienia

Zajęcia będą prowadzone w grupach i obejmą niżej przedstawioną tematykę:

 • „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” – warsztaty wzmacniające umiejętność słuchania i komunikacji, przydatne nie tylko w procesie poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, ale również z życiu prywatnym i kontaktach społecznych.
 • „Jak nas widzą, tak nas piszą, czyli wizerunek przysłowiem malowany” – warsztaty autoprezentacji, czy nauka umiejętności prezentowania siebie w sposób jak najbardziej atrakcyjny.
 • „Lubię siebie” – warsztaty z zakresu identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, poznawania własnej niepowtarzalności, wzmacniania swoich zalet i radzenia sobie z słabościami.
 • „Nie odkładaj życia na później” – warsztaty motywacyjne.
 • „Jak sobie pościelisz…” – warsztaty wzmacniające sprawczość, samodzielność, poczucie odpowiedzialności za własne działania.
 • „Bez pracy nie ma kołaczy” – warsztaty z zakresu skutecznego korzystania z ofert rynku pracy, minimalizowania skutków uciążliwości poruszania się po tym obszarze.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w zajęciach.
Zgłoszenia na warsztaty do końca lutego 2016 r. !!!
Zgłoszenia przyjmują pracownicy Klubu Integracji Społecznej w dniach i godzinach urzędowania (były Dom Górnika, wejście od strony targu, III piętro, pok.310)


Zapraszam NIE do mojego życia, czyli jak odmawiać
bez poczucia winy

Chciałbyś powiedzieć NIE a mówisz TAK? Czy wiesz, że:

Masz prawo do wyrażania siebie, swoich potrzeb, uczuć, opinii
– tak długo dopóki nie ranisz innych.
Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli rani to kogoś innego
– dopóki Twoje intencje nie są wrogie.
Masz prawo do przedstawiania innym swoich życzeń
– dopóki uznajesz, że inni mają prawo odmówić.
Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna.
Zawsze masz jednak prawo przedyskutowania tej sytuacji z drugą stroną.
Masz prawo do korzystania ze swoich praw. “Prawa człowieka:”.Herbert Fensterheim

Klub Integracji Społecznej w Brzeszczach zaprasza na warsztaty edukacyjne. Terminy spotkań:

 • 18.04.2013 r. godz.: 900 – 1200
 • 25.04.2013 r. godz.: 900 – 1200

Prowadząca warsztaty: Kierownik KIS mgr EWA ZARYCKA-NIKIEL
Spotkania będą odbywać się w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach
Ul. Mickiewicza 2 (III piętro, były dom górnika)
Tel. 32/ 737 19 19

Zapraszamy


„Cztery wymiary kobiecości”

Kiedy jednowymiarowa kobiecość już nam nie wystarcza, intuicyjnie chcemy zmiany.
To drzemiące w nas cztery boginie wzywają nas do niej. Każda kobieta może mieć dostęp do czterech odmiennych energii kobiecości jednocześnie. Rozpoznanie ich jest ważnym krokiem samopoznania i wskazówką do rozwoju.

Możemy być silne i twórcze jak Amazonka, pełne miłosnego żaru jak Hetera, współodczuwające i intuicyjne jak Pośredniczka i kochające jak Matka.

Przyjdź na warsztat i obudź w sobie cztery boginie !!!

Terminy:

 • 23.X.2012 r. godz.: 900-1200
 • 30.X.2012 r. godz.: 900-1200

Zapraszamy!!!


 Warsztaty dla rodziców dzieci nastoletnich.

Jeśli jesteś rodzicem nastolatka zainteresowanym świadomym wspomaganiem rozwoju swojego dziecka, pogłębianiem więzi między wami oraz  kształtowaniem właściwej postawy rodzicielskiej – Klub Integracji Społecznej zaprasza na cykl warsztatów dla rodziców dzieci nastoletnich.

Terminy warsztatów:

 • 22.08.2012 r. godz. 900 – 1200
 • 23.08.2012 r. godz. 900 – 1200
 • 30.08.2012 r. godz. 900 – 1200
 • 31.08.2012 r. godz. 900 – 1200

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci 3-10

Warsztaty mają pomóc rodzicom i opiekunom zrozumieć, co się dzieje z dorastającym dzieckiem;
wesprzeć w nawiązaniu kontaktu, który w tym okresie bywa bardzo trudny.

Terminy:

 • 04.VII.2012 w godz. 1200-1500
 • 05.VII.2012 w godz. 800-1100
 • 11.VII.2012 w godz. 1200-1500
 • 12.VII.2012 w godz. 800-1100

Zapraszamy!


Mama idzie do pracy

Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy, które po krótszej bądź dłuższej przerwie chcą wrócić do pracy. Przygotujemy uczestniczki do rozpoczęcia aktywnego życia zawodowego. Skupimy się na przekazaniu wiedzy dotyczącej: przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny), pomożemy odkryć uczestniczkom ich najmocniejsze i najsłabsze strony, określić oczekiwania związane z przyszłą pracą, ale także pokonać i obawy.

Program:

 1. opracowanie planu działań, które pomogą z sukcesem rozpocząć życie zawodowe bądź powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 2. przeanalizowanie własnych potrzeb oraz preferencji zawodowych,
 3. odkrycie własnych możliwości oraz umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawcę,
 4. określenie czym jest praca zawodowa i jaką wartość stanowi dla Mamy,
 5. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny) umiejętnie podkreślających predyspozycje oraz kwalifikacje,
 6. przyswojenie metod skutecznego poszukiwania pracy.

Termin

 • 05.10.2011 w godz. 900-1100
 • 07.10.2011 w godz. 900-1100
 • 11.10.2011 w godz. 900-1100

Zapraszamy!


 Leń na kanapie, czyli różnice między kobietami, a mężczyznami

 Kobiety i mężczyźni. Dwa odległe bieguny, dwa światy. Różni nas nie tylko budowa zewnętrzna. Nasze mózgi także skonstruowane są odmiennie. Diabeł tkwi w szczególe. Mężczyźni mają lepiej rozwinięty prawy płat mózgowy, kobiety natomiast, lewy. To fundamentalna różnica, która diametralnie indywidualizuje postrzeganie świata przez obydwie płcie.

Co nas oddala, a co przybliża, może troszkę na wesoło?

Różnice między kobietą a mężczyzną istnieją, a co więcej wynika z nich mnóstwo nieporozumień. Postaramy się je przybliżyć troszkę na wesoło.

Terminy warsztatów:

 • 10.08.2011r. w godzinach od 900 do 1100
 • 11.08.2011r. w godzinach od 900 do 1100
 • 12.08.2011r. w godzinach od 900 do 1100;

ZAPRASZAMY!!!


 Skąd się biorą dzieci, czyli o tym, jak rozmawiać o seksie.

Rozmowa z dzieckiem na temat seksu jest zwykle przez rodziców odsuwana w czasie i traktowana jako przykry obowiązek. Tymczasem od jej przebiegu w dużej mierze zależy tempo rozwoju seksualnego dziecka, jego zainteresowanie seksualnością i inicjacją seksualną.

Podczas warsztatów rodzice dowiedzą się:

 • Jak się zabrać do tej rozmowy?
 • Kiedy ją przeprowadzić?
 • I jak rozmawiać o seksie z dzieckiem?

Termin

 • 30.05.2011
 • 31.05.2011

Zapraszamy!


Rodzeństwo bez rywalizacji

Celem warsztatu  jest zrozumienie skąd się bierze zazdrość między rodzeństwem i co rodzice mogą zrobić, aby mimo doświadczanej zazdrości rodzeństwo uczyło się współpracować, a rodzice nie tracili sił na powracające i często bezskuteczne próby godzenia skłóconych.

Zajęcia odbędą się w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 2 (były Dom Górnika, wejście od strony targu, III piętro, pokój nr 311) w terminach:

 • 17.05.2011 r. godz. 9:00 – 11:00
 • 18.05.2011 r. godz. 9:00 – 11:00

 Jak mówić, żeby dzieci słuchały; jak słuchać, żeby dzieci mówiły

Warsztaty adresowane są do każdego kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, ale również być przez dzieci rozumianym i kochanym.

 Tematyka warsztatów będzie dotyczyć:

 • dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć
 • sposobów nawiązywania współpracy
 • skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz kar
 • ujawniania przyczyny porażek wychowawczych i wskazywania sposobów ich uniknięcia
 • uczą rodzicielstwa dojrzałego i satysfakcjonującego

Termin

 • 19.04.2011 godz. 9°°- 11°°
 • 21.04.2011 godz. 9°°- 11°°

Zapraszamy!


 Moje dziecko Mnie złości.

 Jeśli Twoje dziecko Cię złości, doprowadza do „szewskiej pasji”, wyprowadza Cię z równowagi? Chcesz wyjść, uciec, zrezygnować z roli rodzica? Koniecznie przyjdź na warsztaty pt.” Moje dziecko mnie złości!!”

Tematyka:
Dlaczego dzieci nas irytują?
Czy możemy im to okazywać?
Co robić, żeby złość nie wymknęła nam się spod kontroli?

Terminy warsztatów:

 • 05.04.2011r. w godzinach od 9°° do 11°°
 • 07.04.2011r. w godzinach od 9°° do 11°°

ZAPRASZAMY!!!