Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Akcja Zima 2022/2023” OSOBY STARSZE, CHORE, SAMOTNE I NIEPEŁNOSPRAWNE

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, w ramach których udziela  wsparcia

osobom starszym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym.

W związku z  nadchodzącym okresem zimowym 2022/2023 zwracamy się do mieszkańców gminy

Brzeszcze ze szczególną prośbą o wszelkie informacje o  ww. grupach osób, które potrzebują pomocy

w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, w tym m.in. zakupu opału lub żywności.

Informacje prosimy przekazywać do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, telefon 32/211 – 12- 51  lub

–  Komisariatu Policji997 lub 47/832 – 64 – 00.

Ułatwienia dostępu