Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” w Gminie Brzeszcze

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach planuje przystąpić do niniejszego programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);

  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  3. załatwianiu spraw urzędowych;

  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej1).

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach poprzez e-mail do 22.12.2020r. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem:32 700 87 29 lub 32 700 87 26

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Ułatwienia dostępu