Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018, mogą zgłaszać się z wnioskiem o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, w godzinach:

  • w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00
  • w środy od 7.00 do 17.00
  • w piątki od 7.00 do 13.00

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest na podstawie uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752).

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą Brzeszcze koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Ułatwienia dostępu