Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

III zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługa asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością, mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Ułatwienia dostępu