Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o działalności SOW 2023

Szanowni Państwo,

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
os. Krakowiaków 46 jest finansowany ze środków budżetu państwa i prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie jest placówką zapewniającą pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym pomoc w formie schronienia osobom, które nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania ze względu na przemoc w rodzinie.

Pobyt w Ośrodku trwa do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.  Przyjmujemy osoby doświadczające przemocy w rodzinie z terenu całego kraju. Pomoc świadczona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259)
.

Pomoc w SOW udzielana jest poprzez zapewnienie całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w tym dzieciom pozostającym pod opieką tej osoby. W celu przyjęcia do Ośrodka nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna. Pomoc jest udzielana bez względu na dochód posiadany przez osobę chcącą skorzystać z pomocy w SOW.

SOW świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, pomoc w dotarciu do placówek medycznych.  Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie do SOW odbywają się całodobowo.

Pracownicy SOW świadczą również pomoc w formie ambulatoryjnej osobom niezamieszkującym w placówce, z terenu całej Polski. Wszelka pomoc jest bezpłatna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania SOW i świadczonej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie lub do bezpośredniego kierowania zainteresowanych osób. Proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami placówki.

Ułatwienia dostępu