Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacja o wyniku postępowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że  postępowanie w przedmiocie zamówienia: wychowawca w placówce wsparcia dziennego tj. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Jawiszowicach ramach projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w 2016 r. projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR zostało unieważnione

Ułatwienia dostępu