Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Kooperacja przeciw COVID”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, finansuje zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Ośrodka w ramach zadania pn.”Kooperacja przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ułatwienia dostępu