Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie programu 500+

Informacja dla osób pracujących na umowy o pracę i mających kartę stałego pobytu w państwach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby które pracują za granicą lub członkowie rodzin pracujących za granicą – pobierające świadczenia rodzinne lub inne świadczenia odpowiadające świadczeniu wychowawczemu na dzieci, powinny złożyć wnioski do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie za pośrednictwem tut Ośrodka w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Może wystąpić sytuacja, że instytucje zagraniczne wypłacające świadczenia rodzinne na dzieci będą potrącać z tych świadczeń różnicę pomiędzy wypłacanych zasiłkiem, a zasiłkiem rodzinnym przysługującym w Polsce.

Ułatwienia dostępu