Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń:

– zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,

– specjalnych zasiłków opiekuńczych,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

– świadczenia „Dobry Start” (300+)

na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od dnia 01 lipca 2020 r. można przesyłać drogą elektroniczną :

– wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021,

– wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy 2020/2021

– wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, iż świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres świadczeniowy 2019-2021, który kończy się w dniu 31 maja 2021 r. W związku z powyższym wnioski o w/w świadczenia na okres świadczeniowy 2021/2022 można składać od dnia 01.02.2021 r w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej od 01.04.2022 r.

Zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie – w dalszym ciągu jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł wypłacane w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w nowym roku szkolnym.

Również zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie w/w świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2020 r. w dalszym ciągu wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 zmienia się natomiast ustawowe kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie. Ponadto wprowadzono możliwość przyznawania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę, zgodnie z którym gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę kryterium dochodowego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującą osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Jednakże do wypłaty musi pozostawać kwota nie niższa niż 100,00 zł dla danej osoby uprawnionej, gdyż w przeciwnym razie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują.

Zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich spraw przy użyciu profilu zaufanego/podpisu elektronicznego.

Kontakt z pracownikami Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach przyjmowania stron; tj. w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00 – 14.00, w środy w godz. 10.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 13.00.

Kontakt telefoniczny: Świadczenia rodzinne: 32/70-08-723

Fundusz alimentacyjny: 32/70-08-722

Świadczenia opiekuńcze: 32/70-08-724

Świadczenia wychowawcze: 32/70-08-725

Świadczenia „ Dobry start” : 32/70-08-725

UWAGA: Czwartek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu Klientów nie przyjmuje się.

Ułatwienia dostępu