Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” https://empatia.mrpips.gov.pl – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020.
Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.
Świadczenie to jest nadal wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Ponadto w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji w związku z czym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł osobiście odebrać w tutejszym Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie powyższej informacji nie ma jednak wpływu na wypłatę świadczenia.
Wniosków o świadczenia dobry start złożone w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r., będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, co pozwoli na wcześniejszą wypłatę przyznanych świadczeń.
Świadczenie dobry start nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego i na uczelniach wyższych.
W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia ws zmian w programie „Dobry Start” zostaną objęci świadczeniem również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policelanych. Wnioski uczniów szkół dla dorosłych i szkół policelanych będzie można złożyć dopiero od sierpnia 2019 r. droga tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą)
Od sierpnia jest możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start za pomocą systemu teleinformacyjnego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

Ułatwienia dostępu