Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2016 r. nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia rodzinnego – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać n/w osobom, które nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, tj.:

  • matce dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką / przysposobienia dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
  • ojcu dziecka – w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wyniesie 1000,00 zł miesięcznie
Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od kryterium dochodowego i będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Ważne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okresu urlopu rodzicielskiego.

Ułatwienia dostępu