Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2016 r. tzw. zasady „złotówka za złotówkę” dotyczącej zmian w przyznawaniu prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza od dnia 1 stycznia 2016 r. zasadę tzw. „złotówki za złotówkę” dotyczącą zmiany zasad przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.
Zgodnie z przepisami powyższej ustawy w przypadku uzyskania przez rodzinę/ osobę uczącą się dochodu przekraczającego kwotę kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o kwotę nie wyższą niż łączna kwota przysługujących zasiłków, rodzina ta /osoba ucząca się w dalszym ciągu będzie uprawniona do otrzymywania tych świadczeń, przy czym zasiłki będą wypłacone w wysokości różnicy między łączna kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a łączną kwotą dochodu rodziny /osoby uczącej się.
W związku z powyższym łączna kwota przysługujących w danym miesiącu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami zostanie pomniejszona o kwotę, o którą dochód rodziny /osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Do wypłaty musi jednak pozostawać kwota nie mniejsza niż 20 zł, gdyż w przeciwnym wypadku zasiłki nie będą przysługiwały.

Ułatwienia dostępu