Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Jawiszowicach

Gmina Brzeszcze serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+”, który będzie funkcjonował od stycznia 2018r.

Placówka, zlokalizowana w Jawiszowicach  przy ul. Bielskiej 2, dysponuje 15 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Brzeszcze, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności:

  • drugie śniadanie, jeden gorący posiłek oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach warsztatów kulinarnych;
  • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
  • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
  • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Placówka funkcjonować będzie w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Zapewniony będzie transport do i z placówki. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską w Brzeszczach w uchwale nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach.

Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Jawiszowicach  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 6, pokój nr 4, w godz. 7.30 – 13.00  w terminie od

8 stycznia 2018r do 24 stycznia 2018r.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce  Senior+/Pliki do pobrania oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

32 211 12 51, 32 737 18 01

Zadanie publiczne pn. Dzienny Dom „Senior+”, dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, realizowane  przez Gminę Brzeszcze.

 

Ułatwienia dostępu