Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych.

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawi w sądzie rodzinnym wniosek o objęcie przez niego opieki lub kurateli.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

  • Curriculum Vitae,
  • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby niepełnosprawnej,
  • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia ewidencji kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce Opiekun prawny)

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w formie papierowej na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 6,
32-620 Brzeszcze.

Ułatwienia dostępu