Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ – ZAKOŃCZONY

Informacja

o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale pomocy środowiskowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że po przeprowadzeniu przez Komisję naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale pomocy środowiskowej, został wybrany

Pan Tomasz Śmiech z Oświęcimia.

Uzasadnienie wyboru: Pan Tomasz Śmiech uzyskał pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. Jego wiedza merytoryczna i ogólna, wykształcenie oraz predyspozycje pozwalają na zatrudnienie na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale pomocy środowiskowej i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Brzeszcze, dnia 30.03.2023 r.

 

 

 

                                                                                                        Dyrektor

                                                                            Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

                                                                         mgr Ewa Zarycka – Nikiel

ikona pdfInformacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale pomocy środowiskowej

 

Informacja o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale pomocy środowiskowej.

 

 

Informuję, że po przeprowadzeniu I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale pomocy środowiskowej wpłynęło 5 ofert:

 1. wymagania formalne spełniło – 5 ofert,
 2. nie spełniło wymagań formalnych – 0 ofert,
 3. kandydaci dopuszczeni do następnego etapu naboru:
 • Pani Renata Anna Bryła,
 • Pani Marta Jadwiga Janowiak,
 • Pani Mariola Kieliszczyk,
 • Pani Monika Siuta,
 • Pan Tomasz Śmiech.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony BIP

 

Brzeszcze, dnia 20.03.2023 r.

 

 

Dyrektor

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

          mgr Ewa Zarycka – Nikiel

    Brzeszcze, dn. 23.02.2023 r.

ikona pdfInformacja z I etapu

 

 

 

DK/110/1/2023

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora, tj.:
  • wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie na kierunkach: prawo, ekonomia, nauki społeczne, administracja publiczna) oraz rok stażu pracy

lub

 • wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie na kierunkach: ekonomia, nauki społeczne, administracja publiczna) oraz 3 lata stażu pracy.
 1. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za u myślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku inspektora:

 1. Znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomani, ochrony zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
 2. Znajomość programów rządowych ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie z obszaru pomocy społecznej.
 3. Znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i jego obszarów wsparcia kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie z zakresu pomocy społecznej.
 4. Znajomość obsługi programów biurowych.
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskiwania funduszy na realizacje planowanych przedsięwzięć dotyczących obszaru działalności społecznej.
 2. Identyfikowanie zewnętrznych źródeł finansowania i pozyskiwanie funduszy z tych źródeł.
 3. Analizowanie warunków i ocenianie szans na uzyskanie funduszy.
 4. Opracowywanie dokumentacji we współpracy ze specjalistami innych dziedzin.
 5. Przygotowywanie i składanie wniosków o finansowanie, łącznie z dokumentami towarzyszącymi.
 6. Składanie i uzupełnianie dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niesłusznych decyzji i ocen.
 7. Przygotowywanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzanie do zawarcia umowy.
 8. Przygotowywanie projektów umów z wykonawcami oraz nadzór nad prawidłową realizacją.
 9. Nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków.
 10. Bezpośrednia współpraca z interesariuszami projektów i programów.
 11. Ocenianie skuteczności działań podjętych w związku z pozyskaniem finansowania.
 12. Rozliczanie projektów, programów i prowadzenie dokumentacji.
 13. Sporządzanie sprawozdań.
 14. Sprawdzanie dowodów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym.
 15. Przygotowywanie corocznej archiwizacji wytworzonej dokumentacji.
 16. Dbałość o mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
 17. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności współpracownika działu zgodnie z podpisanym zastępstwem oraz/lub z poleceniem służbowym wydanym przez upoważnione osoby.
 18. Zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 19. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za u myślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 7. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wszystkie dokumenty złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty niepodpisane nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji telefonicznej o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym okresie zostaną zniszczone.

Warunki pracy:

 1. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6.
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

w systemie równoważnym.

 1. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, z dodatkiem za wysługę lat.
 2. Pierwsza umowa na czas określony od 01.04.2023 r. z możliwością jej przedłużenia.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 2. Nie występują na tym stanowisku uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Nie występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Budynek Ośrodka jest objęty monitoringiem wizyjnym, sieci komputerowej i rozmów telefonicznych, wyposażony w windę.
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 4. W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Jeżeli w gronie osób wyłonionych z naboru znajduje się osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pierwszeństwo przy zatrudnieniu na stanowisko inspektora ma osoba niepełnosprawna – zgodnie z art. 13a. ustawy o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 530).

Składanie dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (do wyboru): osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze (II piętro, pokój nr 204), w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale pomocy środowiskowej”; pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ops.brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego; poprzez skrzynkę ePUAP Ośrodka opatrując wszystkie dokumenty aplikacyjne kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem wykonanym za pomocą profilu zaufanego; przez operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale pomocy środowiskowej”.
 2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia 17.03.2023 r. do godziny 13:00.
 3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, piętro I, pokój nr 114.
 3. Informacja o końcowym wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Brzeszczach przy                  ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl .
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Artur Baranowski, e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w Ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 • występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.
 1. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać w każdym momencie,        a Administrator danych jest obowiązany dostarczyć Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu: 23.02.2023 r.

 

 

 Dyrektor

   Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

   Ewa Zarycka – Nikiel

Kwestionariusz

Oświadczenia

ikona pdfOgłoszenie o naborze PDF

Ułatwienia dostępu