Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Menu

Informacje ogólne

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Schronisko dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi. Liczy 20 miejsc, z czego 18 przeznczone jest dla mężczyzn (w tym 2 miejsca jako noclegownia), a 2 dla kobiet (w tym 1 miejsce jako noclegownia). Spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U.2018 poz.896). Działa przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. Do Schroniska kieruje się osoby na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, podpisanego kontraktu socjalnego oraz wydanej decyzji administracyjnej. Jest to odpłatna forma pomocy, a osoby z niej korzystające i posiadające dochód, ponoszą koszty w wysokości 30% tego dochodu. Bezdomni przebywający w schronisku mają zapewniony 1 gorący posiłek dziennie oraz możliwość skorzystania z ciepłej kąpieli, wymiany, prania i suszenia odzieży, korzystania z kuchni i samodzielnego przygotowywania posiłku. W Schronisku mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym w postaci tymczasowego miejsca noclegowego, w określonych godzinach w ciągu doby (przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu). Zgodnie z Regulaminem Schroniska z miejscami noclegowymi w Brzeszczach, osoba bezdomna, na podstawie skierowania może korzystać z tego rodzaju świadczenia do
1 miesiąca. W tym okresie, oprócz miejsca do spania otrzymuje gorący posiłek, niezbędną odzież, możliwość samodzielnego przygotowania posiłku oraz wsparcie pracownika socjalnego ukierunkowane na podejmowanie działań przez osobę bezdomną, w celu poprawy jakości swojego życia.

Schronienie przysługuje  osobom bezdomnym, które posiadały ostatni stały meldunek w gminie Brzeszcze. W Schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Wszystkie osoby przebywające w placówce korzystają z usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,  poprzez uczestniczenie w grupowych treningach umiejętności społecznych, interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz w indywidualnych rozmowach
z pracownikiem socjalnym czy psychologiem. Mają także obowiązek podjęcia badania
w kierunku uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych i podjęcia terapii odwykowej, rejestracji w urzędzie pracy, jeśli są zdrowe, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia.
W przypadku występowania chorób podejmują leczenie, a  w przypadku, gdy występują ku temu przesłanki, gromadzą dokumentację medyczną w celu ubiegania się o orzeczenie niepełnosprawności, a w dalszej kolejności o zasiłek stały. W razie potrzeby, dorywczo

i w zależności od możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia, mieszkańcy Schroniska angażowani są do rożnych form aktywności poza placówką, np. sprzątanie wokół budynku Ośrodka, pomoc w rozładunku żywności, pomoc mieszkańcom gminy w pracach przydomowych.

 

Tymczasowe schronie może być udzielane również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. W gminie Brzeszcze nie ma odrębnej placówki o tym charakterze, dlatego planuje się, w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, wydzielenie takiego miejsca  na terenie Schroniska, ponieważ zapewnienie tej formy pomocy osobom bezdomnym, jest to zadaniem obowiązkowym gminy.

Ułatwienia dostępu