Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w Gminie Brzeszcze

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w Gminie Brzeszcze

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach planuje przystąpić do programu w formie opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego sprawowanej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Program jest skierowany do rodzin, osób które sprawują bezpośrednią opiekę nad:

– dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach poprzez  e-mail do 15.04.2020r. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem : 32 700 87 26

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Ułatwienia dostępu