Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Brzeszcze

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach planuje przystąpić do programu w formie opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego sprawowanej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną.

Program jest skierowany do rodzin, osób które sprawują bezpośrednią opiekę nad:

dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach poprzez  e-mail do 22.12.2020r. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem : 32 700 87 16

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Ułatwienia dostępu