Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 6

32-620 Brzeszcze

 

 

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Księgowości

 

Informuję, że na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Dziale Księgowości, został wybrany Pan Tomasz Śmiech z Oświęcimia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat na stanowisko podinspektora w Dziale Księgowości spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał najwyższą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując się znajomością omawianych zagadnień i predyspozycjami do prawidłowej realizacji zadań na tym stanowisku.

 

 

Brzeszcze, dnia 22.09.2023 r.

 

 

                                                                                                      Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

                                                                              mgr Ewa Zarycka – Nikiel

ikona pdf Informacja o wyniku naboru

 


    Brzeszcze, dn. 05.09.2023 r.

DK/110/4/2023

 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZESZCZACH

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora, tj.:
  • wykształcenie wyższe (preferowana specjalność: finanse, rachunkowość)

lub

 • wykształcenie średnie oraz 3 lata stażu pracy.
 1. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora:

 1. Znajomość aktów prawnych:

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

– ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego,

– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych,

– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie

Klasyfikacji Środków Trwałych,

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

– rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej,

– rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w

sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17   

  grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych  

  w zakresie operacji finansowych.

 1. Ogólna znajomość zasad finansowania zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.
 3. Ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, klasyfikacji budżetowej.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości ośrodka pomocy społecznej zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości polegająca na:
 • prowadzeniu księgi rachunkowej w księgowym programie komputerowym firmy Rekord SI Bielsko-Biała w zakresie dotyczącym dochodów i wydatków;
 • przyjmowaniu kompletów dokumentów podlegających ewidencji księgowej sprawdzanie, czy dokument spełnia wymagania określone w art. 21 ustawy              o rachunkowości;
 • dekretacji dokumentów;
 • prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych;
 • sporządzaniu przelewów wynikających z funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.
 1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowo-księgowych, statystycznych w zakresie stanowiska.
 2. W zastępstwie prowadzenie czynności związanych z obsługą kasową w banku.
 3. Rejestrowanie dokumentów, z których wynikają płatności w dzienniku księgowości.
 4. Przygotowanie dokumentów do archiwum w zakresie zajmowanego stanowiska.
 5. Sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno –rachunkowym.
 6. Wykonywanie innych poleceń przełożonych, dotyczących pracy, zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za u myślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 6. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wszystkie dokumenty złożone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty niepodpisane nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji telefonicznej o rozstrzygnięciu rekrutacji. Po tym okresie zostaną zniszczone.

Warunki pracy:

 1. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6.
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

w systemie równoważnym.

 1. Proponowane miesięczne wynagrodzenie zasadnicze: 3 900,00 zł, z dodatkiem za wysługę lat.
 2. Planowany termin pierwszej umowy na czas określony od 01.11.2023 r. do 30.04.2024 r. z możliwością jej przedłużenia.
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Nie występują na tym stanowisku szkodliwe warunki pracy. Uciążliwe warunki pracy: obciążenie psychiczne (emocjonalne, przeciążenie percepcyjne, stres).
 5. W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach nie występują bariery architektoniczne w dostępności do pomieszczeń.
 6. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach stosuje się monitoring wizyjny, sieci komputerowej i rozmów telefonicznych.
 7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Składanie dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (do wyboru): osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ulicy Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze (II piętro, pokój nr 204), w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Dziale Księgowości”; pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ops.brzeszcze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego; poprzez skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach opatrując wszystkie dokumenty aplikacyjne kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem wykonanym za pomocą profilu zaufanego lub przez operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze, w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Dziale Księgowości”.
 2. Dokumenty będą przyjmowane do dnia 18.09.2023 r. do godziny 13:00.
 3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni drogą telefoniczną o terminie przeprowadzenia drugiego etapu naboru. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej Brzeszczach przy ulicy Mickiewicza 6, piętro I, pokój nr 114.
 2. Informacja o końcowym wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 271 § 1 k.k. za poświadczenie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Brzeszczach przy                  ul. Mickiewicza 6 informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl .
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Artur Baranowski, e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy OPS w Brzeszczach, zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w Ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach, wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
 • występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.
 1. Z powyższego prawa może Pani/Pan skorzystać w każdym momencie, a Administrator danych jest obowiązany dostarczyć Pani/Panu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu: 05.09.2023 r.

 

 

 Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

   Ewa Zarycka – Nikiel

Kwestionariusz

Oświadczenia

ikona pdfOgłoszenie o naborze

Ułatwienia dostępu