Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprwanej” – edycja 2023 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście – w pokoju 105 lub poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl, do 08.10.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 7008721 Szczegóły poniżej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 10.11.2022 r.

Gmina Brzeszcze reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje od stycznia 2022 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w żuciu społecznym dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

Szczegółowy zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu określa załącznik nr 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście – w pokoju 105 lub poprzez wiadomość e-mail:
sekretariat@ops.brzeszcze.pl, do 08.10.2022 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 7008721

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował kwotę 505 mln zł.

Ułatwienia dostępu