Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

Flaga / godlo

Całkowita wartość dofinansowania dla gminy Brzeszcze w roku 2024 wynosi 525 322, 03 zł.

Całkowity koszt programu: 525 322,03 zł.

 

W związku z informacją Wojewody Małopolskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Aktualnie oczekujemy na zawarcie umowy umożliwiającej rozpoczęcie realizacji Programu – usługi będą przyznawane po tym fakcie, natomiast karty zgłoszenia można już składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,  ul. Mickiewicza 6.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 31. stycznia 2024 r., jednak o zakwalifikowaniu do Programu zdecyduje kolejność ich wpływu.

Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej usługami asystenta, do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Liczba godzin asystencji osobistej przyznawana będzie w oparciu o szczegółową weryfikację przyjętych wniosków z uwzględnieniem środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 70-08-729.

Rekrutacja:

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu.

Jeżeli uczestnik wskazuje swojego asystenta, należy wpisać jego imię i nazwisko w karcie zgłoszenia.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności

– podpisane klauzule informacyjne RODO

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione telefonicznie o objęciu usługami asystenta oraz o liczbie przyznanych godzin.

Dokumenty do pobrania:

1. karta zgłoszenia – Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST

2. klauzula informacyjna RODO – Ośrodek Pomocy Społecznej

3. klauzula Informacyjna RODO – Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

 

 

 

 

 

Ułatwienia dostępu