Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga / godlo

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Całkowita wartość dofinansowania dla gminy Brzeszcze w roku 2024 wynosi 166770 zł.

W związku z informacją Wojewody Małopolskiego o przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń.

Aktualnie oczekujemy na zawarcie umowy umożliwiającej rozpoczęcie realizacji Programu – usługi będą przyznawane po tym fakcie, natomiast karty zgłoszenia można już składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,  ul. Mickiewicza 6.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 29. lutego 2024 r., jednak o zakwalifikowaniu do Programu zdecyduje kolejność ich wpływu.

Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej opieką wytchnieniową, do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Liczba godzin opieki wytchnieniowej przyznawana będzie w oparciu o szczegółową weryfikację przyjętych wniosków z uwzględnieniem środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 70-08-729.

Rekrutacja:

Ośrodek kwalifikuje do przyznania opieki wytchnieniowej na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu.

Jeżeli uczestnik wskazuje swojego wykonawcę usługi opieki wytchnieniowej, należy wpisać jego imię
i nazwisko w karcie zgłoszenia.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności

– podpisane klauzule informacyjne RODO

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione telefonicznie o objęciu usługami opieki wytchnieniowej oraz o liczbie przyznanych godzin.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ułatwienia dostępu