Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zwracamy się do osób zainteresowanych udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście – w pokoju 104 lub poprzez wiadomość
e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl, do 12.11.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 7008729, szczegóły poniżej.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

– edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków dla gmin to 16.11.2023 r.

 

Gmina Brzeszcze reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

 

Program jest realizowany w dwóch formach:

 

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby
  z niepełnosprawnością,
 2. w ośrodku wsparcia,
 3. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
  w formie dziennej,
 4. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 6. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

 

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby
  z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wsparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego
  w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 • Limit godzin do wykorzystania dla 1 uczestnika w ramach pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok, a w przypadku pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dób w roku.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście
– w pokoju 104 lub poprzez wiadomość e-mail: 
sekretariat@ops.brzeszcze.pl,
do 
12.11.2023 r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 7008729

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaplanował kwotę 190 mln zł.

Ułatwienia dostępu