Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Oferujemy:

świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mających na celu odciążenie, doraźne zastępstwo oraz wsparcie w codziennych obowiązkach członków rodzin lub opiekunów sprawujących nad nimi bezpośrednią opiekę, a jednocześnie zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki zyskają czas na odpoczynek, regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw.

Limit godzin do wykorzystania w ramach tej formy wsparcia wynosi 240.

W godzinach realizacji opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej. Osoby którym zostaną przyznane usługi  w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 nie będą ponosiły odpłatności za ich wykonanie.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach

tel.: 32 21 11 251

e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl;

www.ops.brzeszcze.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2020

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

 

Program „Opieka wytchnieniowa” –edycja 2020 r.
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/program_opieka_wytchnieniowa.pdf/2d17a6d1-ade6-ebe5-7be7-c76ae4c2974f

 

 

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 wynosi 48 384 zł, w tym ze środków Funduszu Solidarnościowego 38 784 zł oraz ze środków własnych gminy: 9 600zł.

Ułatwienia dostępu