Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dla gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Brzeszcze reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach realizuje od 2020 roku Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, edycja 2021 i przygotowuje wniosek do kolejnej edycji Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą która:

– ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną (co najmniej dwie przyczyny niepełnosprawności) lub

– wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ) lub

– stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Program realizowany jest w dwóch formach

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; ośrodku wsparcia; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały (maksymalnie 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika).

  2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia; ośrodku/placówce wpisanym do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały (maksymalnie 14 dni na jednego uczestnika)

Usługi opieki wytchnieniowej przyznane w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, osobiście – w pokoju 106 lub poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl, do 20.10.2022r. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 21-11-251 wew. 34.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2022 r.
i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Dokumenty do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.

Ułatwienia dostępu