Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Program rządowy „Dobry Start”

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061)

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

Jednorazowe świadczenie wynosi 300,00 zł.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia roku do dnia 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada

Złożenie wniosku o świadczenie „dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „dobry start” nie wymaga wydania decyzji.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia na „dobry start” oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia na dobry start.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

Informacji w sprawie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia udziela Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod nr telefonów: tel. 32/ 737-31-80 lub 32/ 737-32-13

Ułatwienia dostępu