Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Interwencja

Z kryzysem wymagającym natychmiastowej interwencji socjalnej mamy do czynienia w sytuacji gdy:

  1. Występuje wydarzenie krytyczne: użycie przemocy, pobicie, gwałt, brutalna kradzież, utrata bliskiej osoby, pozostawienie bez opieki dziecka bądź osoby niepełnosprawnej, uczestnictwo w katastrofie, wypadku drogowym.
  2. Wydarzenie to jest przez osobę uczestniczącą w nim odczuwalne jako nieoczekiwane.
  3. Osoba uczestnicząca w zdarzeniu krytycznym doświadcza negatywnych emocji i przeżyć, ma poczucie utraty kontroli, niepewności.
  4. Doszło do nagłego naruszenia rutynowych sposobów zachowania, rytmu dnia, przyzwyczajeń u osoby uczestniczącej w zdarzeniu krytycznym.
  5. Zachodzi konieczność rozstrzygnięć, zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania u osoby uczestniczącej w wydarzeniu krytycznym.

Sytuacje kryzysowe częstokroć są bezpośrednio związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy
Rodzaje przemocy Formy przemocy
Przemoc fizyczna policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, zadawanie ran, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa zakazy określonych zachowań
Przemoc psychiczna (emocjonalna) izolowanie, ograniczanie snu, narzucanie własnych sądów, poniżanie, upokarzanie, zastraszanie, zmuszanie do przyglądania się szokującym scenom
Przemoc seksualna zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub groźbach jej użycia
Zaniedbanie nie zapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb członka rodziny, zaniedbaniu fizyczne jak i emocjonalne

Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie członków rodziny. Z kolei doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że osoba pokrzywdzona często ma mniejszą zdolność rozwiązania problemu. Obawia się o swoje życie i zdrowie, oraz tego, że nawet jeśli zawiadomi o problemie pomoc społeczną, policję czy prokuraturę, to nie poprawi to jej sytuacji. Często towarzyszy temu niewiara, że przemoc można zatrzymać, że można znaleźć pomoc.

PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” /art. 207 Kodeksu Karnego/.
Ponadto:
„Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona”art. 190 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),
„Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu ” – art. 191 k.k.
„Doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem /zgwałcenie/ oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności” – art. 197 k.k. /przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego/, UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!
„Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki. przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych /uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego/”- art. 209 k.k. /przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub właściwej instytucji/.
„Kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej”- art. 278 k.k. i art. 279 k.k. /przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego/,
„Niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku” – art. 288 k.k. /przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego/,
„Porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się” – art. 210 k.k.,
„Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru” – rt. 211 k.k.
„Doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej” – art. 200 k.k.
„Rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju” – art. 208 k.k.

PRZEMOC DOMOWĄ MOŻNA ZATRZYMAĆ.
MOŻNA UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH!

Ułatwienia dostępu