Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

ABC Zespołu

Zespół interdyscyplinarny został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobie lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Podstawy Prawne programu:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady postępowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec sprawców przemocy
krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie- określa zadania w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy ofiarom, prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Program wpisuje się również w Strategię Integracji i Problemów Społecznych Gminy Brzeszcze na lata 2016-2021.

Szczegółowe cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa skuteczności działań instytucji uprawnionych do przeciwdziałania przemocy,
 • określenie kompetencji instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wypracowanie wspólnej płaszczyzny w podejmowaniu działań naprawczych,
 • efektywne reagowanie instytucji pomocowych na sytuacje kryzysowe jako potencjalne i realne zagrożenia dla funkcjonowania rodzin, w tym efektywna pomoc w sytuacjach przemocy, zaniedbań wobec dzieci i osób starszych,
 • szybkie i skuteczne wdrażanie zaplanowanych działań.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do szczegółowych zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:

 1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocy.
 2. Podział ról i działań.
 3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego
Ułatwienia dostępu