Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Składanie wniosków na bezpłatne posiłki dla uczniów i przedszkolaków

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019, mogą składać wnioski o opłatę posiłków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ulicy ul. Mickiewicza 2 (były Dom Górnika – wejście od strony targu) II piętro, pokój nr 207 lub 201 w godzinach pracy Ośrodka.

Pomoc realizowana jest w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i uchwały nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania (Dz.U. Woj. Mał. z 2014r. poz. 752) i może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie, od października 2018r. 792,00zł (do dochodu nie jest wliczane 500+, 300+).

Aby uzyskać pomoc, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy (między innymi zostanie ustalony dochód na osobę w rodzinie miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Ułatwienia dostępu