Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2031

Szanowni Państwo!

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizacji lokalnej polityki społecznej w długoterminowej perspektywie. Zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, określa cele i zadania gminy, kierunki działania, terminy realizacji zadań, plan finansowy oraz zakładane wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Mając na uwadze powyższe, samorząd gminy Brzeszcze, podejmując uchwałę nr XXX/300/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2021 r. przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2031. Zakończenie prac nad dokumentem planuje się na listopad/grudzień 2021 r.

Nad organizacją i realizacją pełnego, poprawnego pod względem metodycznym procesu przygotowania Strategii czuwać będzie zespół przedstawicieli lokalnego środowiska związanych z polityką społeczną oraz osób zajmujących się problematyką społeczną w pracy zawodowej, powołany zarządzeniem nr 78/2021 Burmistrza Brzeszcz z dnia 30 lipca 2021 r.

Proces przygotowywania Strategii oparty będzie na partnerstwie lokalnym, jako podstawowej zasadzie rozwiazywania problemów społecznych, dlatego już we wrześniu br. zwrócimy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w tworzeniu przedmiotowego dokumentu, poprzez zaproszenie do diagnozowania lokalnych problemów społecznych oraz konsultacji w ramach poszczególnych etapów prac nad Strategią.

Osobą do kontaktu w sprawie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2022 – 2031 jest koordynator zespołu: Ewa Zarycka – Nikiel, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach; tel.: 32/700 87 11, e-mail: sekretariat@ops.brzeszcze.pl

Ułatwienia dostępu