Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia 2023 r. będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, przy ul. Mickiewicza 6, pok. 208 (II piętro) w godzinach pracy Ośrodka,
w nieprzekraczalnym terminie:

 

 • do 15 września 2023 roku w przypadku uczniów szkół;
 • do 16 października 2023 r. roku w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 1. Uprawnienie do uzyskania stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 posiada uczeń, którego rodzina nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 600 zł na osobę w rodzinie;
 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (…);
 3. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane:
 • na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2;
 • z urzędu.
 1. Stypendium szkolne polega na refundacji kosztów poniesionych przez ucznia/rodzica/opiekuna na cele edukacyjne na podstawie imiennych rachunków/faktur, bądź oświadczeń ze szkoły o poniesionych wydatkach;
 2. Refundacji podlegają np.: podręczniki, słowniki, encyklopedie, programy komputerowe i inne pomoce edukacyjne, przybory i pomoce szkolne, odzież i obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, zajęcia edukacyjne pozalekcyjne, kursy językowe, korepetycje, wyjazdy i wycieczki szkolne, zakwaterowanie w internacie/bursie/stancji itp.

 

Druki do pobrania oraz więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka www.ops.brzeszcze.pl
w zakładce: stypendia i zasiłki szkolne

lub w siedzibie Ośrodka przy ulicy Mickiewicza 6 w godzinach pracy:

 • w poniedziałki, wtorki i czwartki od 700 do 1500
 • w środy od 700 do 1700
 • w piątki od 700 do 1300

oraz pod numerem telefonu: 32 211 12 51 wew. 36

 

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2 pkt 1, art. 90d ust. 1, ust. 7, ust. 10 i art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz  uchwała nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego  z 2014 r. poz. 4100) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji.

Ułatwienia dostępu